พระตถาคตทรงสรรเสริญ 1
http://www.mahaparamita.com/
ธรรมคือแรงใจ
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
1. พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์
    คำนำ (1)
"หากในนรกยังไม่ว่างจากสัตว์
ที่ต้องรับทุกข์ทรมาน เราก็จะไม่ขอสำเร็จ
พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ"
พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ คำนำ (1)
พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ คำนำ (2)
อิทธิฤทธิ์แห่งดาวดึงส์เทวโลก (1)
อิทธิฤทธิ์แห่งดาวดึงส์เทวโลก (2)
การชุมนุมของนิรมาณกาย
กรรมปัจจัยของหมู่สัตว์
กิเลสของสัตว์ในชมพูทวีป 1
กิเลสของสัตว์ในชมพูทวีป 2
2. พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์
    คำนำ (2)
3. ปริเฉทที่ 1
    อิทธิฤทธิ์แห่งดาวดึงส์เทวโลก (1)
4. ปริเฉทที่ 1
    อิทธิฤทธิ์แห่งดาวดึงส์เทวโลก (2)
5. ปริเฉทที่ 2
    การชุมนุมของนิรมาณกาย
6. ปริเฉทที่ 3
    กรรมปัจจัยของหมู่สัตว์
7. ปริเฉทที่ 4
    กิเลสของสัตว์ในชมพูทวีป (1)
8. ปริเฉทที่ 4
    กิเลสของสัตว์ในชมพูทวีป (2)
กิเลสของสัตว์ในชมพูทวีป 3
ชื่อของนรกภูมิ
พระตถาคตทรงสรรเสริญ 1
พระตถาคตทรงสรรเสริญ 2
9. ปริเฉทที่ 4
    กิเลสของสัตว์ในชมพูทวีป (3)
10. ปริเฉทที่ 5
     ชื่อของนรกภูมิ
11. ปริเฉทที่ 6
      พระตถาคตทรงสรรเสริญ (1)
12. ปริเฉทที่ 6
      พระตถาคตทรงสรรเสริญ (2)
อานิสงส์ของผู้มีชีวิตและล่วงลับ
พญายมราชแซ่ซ้องสดุดี 1
พญายมราชแซ่ซ้องสดุดี 2
การสรรเสริญพระพุทธนาม
13. ปริเฉทที่ 7
      อานิสงส์ของผู้มีชีวิตและล่วงลับ
14. ปริเฉทที่ 8
      พญายมราชแซ่ซ้องสดุดี (1)
15. ปริเฉทที่ 8
      พญายมราชแซ่ซ้องสดุดี (2)
16. ปริเฉทที่ 9
      การสรรเสริญพระพุทธนาม
การหยั่งวัดกุศลของทาน
ปฐวีเทพอารักขาธรรม
อานิสงส์ของการได้พบและได้ยิน 1
อานิสงส์ของการได้พบและได้ยิน 2
มอบหมายมวลมนุษย์และเทวดา
17. ปริเฉทที่ 10
      การหยั่งวัดกุศลของทาน
18. ปริเฉทที่ 11
      ปฐวีเทพอารักขาธรรม
19. ปริเฉทที่ 12
   อานิสงส์ของการได้พบและได้ยิน (1)
20. ปริเฉทที่ 12
   อานิสงส์ของการได้พบและได้ยิน (2)
21. ปริเฉทที่ 13
      มอบหมายมวลมนุษย์และเทวดา
พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์
มูลปณิธานสูตร
ขอขอบคุณที่มา :
Copyright (c) 2010 All Rights Reserved.