ตรัยรัตน์
ธรรมคือแรงใจ
  พระวิสุทธิอาจารย์แห่งยุคขาว 
ตรัยรัตน์  

恭喜各位   
ยิน-ดี-ด้วย  ทุก-ท่าน

今天求道了
วัน-นี้-ได้-รับ-ธรรมะ-แล้ว

恭喜什麼呢    
ยิน-ดี-อะ-ไร-?

剛才點傳師 在八卦爐中燒了一張表文 
เมี่อ-กี้-นี้  อา-จารย์-ถาย-ทอด-เบิก-ธรรม  ได้-ถวาย-ใบ-เทว-นาคราช (ใบคำขอ)

表文昇天  天榜掛號   
ถวาย-ใบ-คำ-ขอ   ลง-ทะ-เบียน-สวรรด์

送到三官大帝那裡註冊   
ณ  ด่าน-ตรี  เทพ-พิ-ทักษ์   ม-หา-ราช

又送地府閻君 將名字劃掉  
และ-ลบ-ชื่อ  ออกจาก บัญชี-ยมโลก

所以恭喜我們 
ฉะ-นั้น จึง-ขอ แส-ดง-ความ  ยิน-ดี ต่อ-ทุก-ท่าน

脫離十殿閻君之掌管 
ที่-ได้-พ้น-จาก-การ-ควบ-คุม ของ พยา-ยม-ทั้ง-สิบ-ขุม

สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
亙古不輕傳的秘寶 
แต่-โบ-ราณ-กาล  ไม่-สืบ-ทอด เป็น-ความ-ลับ  อัน-ศักดิ์-สิทธิ์

不是一般去廟拜拜  所能得到的
จะ-รับ-รู้-สิ่ง-นี้-ได้    ไม่-เหมือน-กับ-ไป-นมัส-การ-พระ-ที่-วัด

來到佛堂 這裡有天命明師  
มา-ถึง-สถาน-ธรรม  ถึง-จะ-มี พระ-โอง-การ-ส-วรรค์  ของ-วิ-สุทธิ-อา-จารย์  เท่า-นั้น

就是濟公活佛  月慧菩薩 
คือ  พระ-อา-จารย์-จี้-กง  และ พระ-โพ-ธิ-สตว์   จัน-ทร-ปัญ-ญา  สอง-ท่าน剛才 點傳師   
เมือ-กี้-นี้  อา-จารย์-ถ่าย-ทอด-เบิก-ธรรม

有請壇     
ได้-อา-รา-ธ-นา   อัน-เชิญ

請老母到壇 
ทิพย์-ญาณ  ของ-พระ-แม่องค์-ธรรม

請諸天仙佛來護法壇 
และ-สิง-ศักดิ์-สิทธิ์  ทั้ง-หลาย ใน-สา-ก-ล-โลก  มา-ปก-ปัก

所以   
ฉะ-นั้น-แล้ว

才能夠  傳道
ถึง จะ สามาารถ ถ่าย-ทอด วิ-ถี-ธรรม

給你們 
ให้  กับ-ทุก-ท่าน  ได้ 

天有三寶 日月星    
ฟ้า-ก็-มี  ไตร-รัตน์  คีอ  ดาว-เดือน-ตะวัน

地有三寶 水火風   
พื้น-ดิน-ก็-มี ไตร-รัตน์ สาม-อย่าง  คีอ ลม-ไฟ-น้ำ  

無三寶
ถ้า-ขาด-สาม-อย่าง

萬物不能生長
สรร-พ-สิง ในโลก-นี้  คง-ไม่-เจ-ริญ-เติบโต เช่น-กัน

人有三寶 精氣神  
ร่าง-กาย-ของ-คน-ก็-มี  ไตร-รัตน์  คือ
โลหิต-ลมปราน-ญาณ

人的靈性有三寶 關訣印
ดวง-ธรรม-ญาณ-ของ-คน-เรา- ก็-มี-ไตร-รัตน์
คือ 1. จุด-ญาณ-ทวาร   2. รหัส-คา-ถา  3.  ตรา-ประ-ทับ-พุทธะ


相信 人有靈性嗎  
เชื่อ-หรือ-ไม่-ว่า-คน-เรา-มี-จิต-วิญ-ญาณ

人跟車子一樣  
คน-ก็-เปรียบ เส-มีอน รถ  หนึ่ง-คัน

豪華車有什麼好 
รถ-ยนต์  ถึง-จะ-ดี  อย่าง-ไร 

若沒有司機不會走
แต่-ถ้า-ไม่-มี-คน-ขับ  รถ-นั้น ก็-เคลี่อน ไป-ไม่-ได้- เช่น-กัน

人長的很漂亮 沒有靈性 主宰肉體  
คน-ถึง-แม้-จะกิด-สวย-แค่-ไหน  แต่-ถ้า-ไม่-ได้ ดวง-ธรรม-ญาณ  อยู่-ใน-ร่าง-กาย

不會講話  พูด-ไม่-ได้     

不會呼吸  หาย-ใจ-ไม่-ได้

不會走路  เดิน-ไม่-ได้     

不知冷 ไม่รู้-หนาว 

不知熱  ไม่รู้-ร้อน

所以人有這個靈性  
เพราะ-ฉะ-นั้น  คน มี ดวง-ธรรม-ญาณ

才有價值    ถึง-จะ-มี-คุณค่า (ชี-วิต)    但是 แต่-ว่า   

靈性 
ดวง-ธรรม-ญาณ-นั้น

住在那裡     
อยู่-ที่-ไหน ใน-ตัว-เรา-เล่า ?

就是 ก็-คือ

剛才 เมื่อ-สักครู่นี้

點傳師ที่ อา-จารย์-ถ่าย-ทอด-เบิก-ธรรม

所點的地方   เจิม-ที่-จุดๆ-นั้น

點的地方 จุด-นั้น  就是靈性 ก็คือ จุด  ญาณ-ทวาร

出入的一個門戶 ประ-ตู-แห่ง-จิต-วิญ-ญาณ  ผ่าน-เข้า-ออก


以前修行人
ผู้-บำ-เพ็ญ-แต่-โบ-ราณ-มา

就是為了要找到明師         
เพื่อ-จะบำ-เพ็ญ-ธรรม จะ-ต้อง-ออก-แสวง-หา-พระ-วิ-สุท-ธิ-อาจารย์
ที่-มี่-โอง-การ-สวรรด์-เช่น-กัน

拜明師
เพี่อ-กราบ พระ วิ-สุท-ธิ-อาจารย์ 

求明師打開這一點
เจิม-จุด-หรือ-เปิด-ประตู-ณ-จุด-นี้  เช่น-กัน

只有
จะ-ต้อง-มี  

天命明師
พระ-วิ-สุท-ธิ-อาจารย์-ที่-มี-พระ-โอง-การ-สวรรค์  

才能打開這一點  ถึง-จะ-เจิม-จุด-ได้  เท่า-นั้น 


只求一指脫閻羅       
เพียง-เพื่อ-ได้-จุด-หนึ่ง-ชี้-พ้น-เงื้อม-มือ-พยา-ยม

打開這一點 才能 脫離四生六道輪迴
ถึง-เปิด จุด-ได้-ให้-พ้น-จาก-การ-เวียนว่ายตายเกิด  ใน-ภูมิ-วิ-ถี-6

沒有求道
ไม่-รับ-วิ-ถี-ธรรม

這一點沒有打開  
ก็-ไม่-สามารถ-เปิด-ประ-ตู-จุด-นั้น-ได้

靈魂從耳朵出  胎生 
ดวง-ธรรมญาณ จะ-ออก-ทาง-หู 
เกิด-เป็น-สัตว์-4 เท้า-ออก-ลูก-เป็น-ตัว    

為牛 羊 豬 狗 
เช่น  วัว .แพะ.หมู.หมา

靈魂從眼睛出 
ดวง-ธรรมญาณ  จะ-ออก-ทาง-ตา  

卵生 เกิด-เป็น-สัตว์-ปีก 為雞 鴨 老鷹    เช่น  ไก่.เป็ด.นก

靈魂從口中出 
ดวง-ธรรมญาณ  จะ-ออก-ทาง-ปาก

濕生 เกิด-เป็น-สัตว-น้ำ   為魚 蝦 鯨魚 เช่น กุ้ง.ปู.ปลา

靈魂從鼻孔出 
ดวง-ธรรนญาณ-จะ-ออก-ทาง-จมูก 

轉世當化生 เกิด-เป็น-แมลง-ทุก-ประเภท   蚊 蠅 螞  ยุง.แมลงวัน  มด 

在世上為人,不好,也不壞    
หาก-ดี-ชั่ว-เท่าๆ กัน

靈性從肚臍出   
ดวง-วิญญาณ   จะ-ออก-ทาง-สะ-ดือ

轉世為平常之人 
ไป-เกิด-เป็น-สา-มัญ-ชน หา-เช้า-กิน-ค่ำ

若在世修得好 
ขณะ-มี-ชี-วิต อยู่-นั้น  เป็น-คน-บำ-เพ็ญ-สร้าง-บุญ-กุศล

是一個善人      
เป็น-คน-ดี

從頭頂泥丸宮出
ดวง-วิญญาณ  จะ-ออก-ทาง-กระหม่อม

轉世為 
จุติ-ไป-เกิด-เป็น  天神  เทพเท-วา  或皇帝  ทรือ ฮ่อง-เต้/กษัตริย์/ชนชั้นสูง

富貴之人  เป็น-คน-ที่-มั่ง-คั่ง-ร่ำ-รวย

但是福報享盡 
แต่-เมื่อ-เสวย-บุญ-หมด-แล้ว

仍然 要來 要來
ก็-ต้อง-กลับ-มา-เวียน-ว่าย-ตาย-เกิด-อีก
求道後  
หลัง-จาก-เรา-รับ-วิถีธรรม-แล้ว  

記住三寶 
จด-จำ-ไตร-รัตน์ สาม ประการ

歸空時 
ละ-ทิ้ง-สัง-ขาร-จาก-โลก-นี้

當靈性離開肉體  
เมื่อ-ดวง-ธรรม-ญาณ  ออก-จาก-ร่าง 

身體會身軟如棉               
กาย-เนื้อ-จะ-อ่อน-นิ่ม  เบา-เหมือน-ปุย-นุ่น

一間房子 若沒有門
บ้าน-หนึ่ง-หลัง  ถ้า-ไม่-มี-ประ-ตู 

可以 進出房子嗎
เรา-สา-มารถ  เข้า-ออก-ได้-ไหม  ?

所以
ฉะ-นั้น-แล้ว

要找到門 才可以  回到家  
จึง-ต้อง-ค้น-หา-ประ-ตู   ถึง-จะ-สา-มารก กลับ-คืน-บ้าน-เดิม-ได้ (แดนนิพพาน)眼睛是靈魂之窗  
ดวงตา-คือ-หน้า-ต้าง  ของ-จิต-ญาณ

五官端正  是何意 
โง้ว-เฮง-ครบ-สม-บูรณ์ หมาย-ความ-ว่า-อะไร ?

告訴我們要找到玄關 這一點
นั่น-ก็-คือ ปริศ-นา-บอก-กับ-เรา-ว่า 
จะ-ต้อง-รู้-จุด-ญาณ-ทวาร  ประตู-เกิด-ตาย  นั้น-เอง

才是一個正人君子
จึงจะเป็น-เมธี-ปราชญ์-ที่-สม-บูรณ์-ได้

我們要 好好的修行  
พวก-เรา-จะ-ต้อง-ปฏิ-บัติ และ บำ-เพ็ญ-ให้-ดี

明師這一點點光  就會跟越來越亮 
ณ จุด-ญาณ-ทวาร  ธรรม-ญาณ-จะ-สว่าง-ไสว  
ยิ่ง-บำ-เพ็ญ-ดี-ยิ่ง-สว่าง

跟一樣這麼大的光 仙佛 觀音菩薩
แสง-สว่าง-ไสว-เช่น-เดียว-กับ-สิ่งศ์-กดิ์-สิทธิ์
พระ-โพ-ธิ-สัตว์-กวน-อิม  

  三寶是什麼 ? ไตร-รัตน์  คือ-อะ-ไร ?  
พระธรรมาจารย์
พระธรรมจาริณี
สถานธรรม
ไตรรัตน์
ไตรรัตน์
พุทธจิต
ซันเป่า
พระเยซู
พระเยซู :
"จงค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตน ตัวตนที่แท้จริงอยู่ตรงกลางไม้กางเขน จงแบกกางเขนของตนตามเรามา"
ถ่ายทอดธรรม
การแสวงธรรมของพระอริยเจ้าในอดีต เพื่อการบรรลุธรรมท่านเหล่านั้นล้วนปลงในสังขาร บัดนี้ท่านได้ตัดแขนเพื่อแสดงเจตนาอันมุ่งมั่นแล้ว
ภูเขา "กลโกธา"
นามว่า "หัวกระโหลก"
ตั๊กม้อ
ภูมิวิถี
นรก-สวรรค์
เกิดแก่เจ็บตาย
ตายแล้วตัวนิ่ม
ประตูวิญญาณ