สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
    ผู้เขียนเคยเป็นนักชิมตัวย เคยคิดเอาเองว่าความสุขในการกินนี่ล่ะ ที่เป็นเลิศนัก ไม่มีใครหรือเจ้าหนี้หน้าไหนมายื้อแย่งยึดทวงความสุขกับรสอร่อยที่ได้รับไว้แล้วนั้นไปจากเราได้  จนถึงวันที่มีโอกาสได้อ่าน ลังกาวตารสูตร ซึ่งแปลโดยท่านพุทธทาสภิกขุ ที่กล่าวถึงบาปและผลเสียจากการกินเนื้อสัตว์แม้ท่านจะแปลไว้ได้เพียงบางส่วนของพระคัมภีร์ แต่เมื่อพิจารณาแล้วจึงรู้ว่า ทั้งความคิดและการกระทำของตัวผู้เขียนที่ผ่านมานั้นเป็นความผิดมหันต์ต่อเพื่อนร่วมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อที่ว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของคนนั้น ช่างไร้เหตุผลและเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจ
         ขอขอบพระคุณ คุณอุดมรัก  เอี่ยมสะอาด ผู้บริหารร้านหนังสือ เอกอนันต์ ที่กรุณาส่งพระสูตรอันทรงคุณค่ามาให้อ่าน พร้อมทั้งมอบความไว้วางใจ ให้ประพันธ์บทร้อยกรองถ่ายทอดพระธรรมคำสอนนั้น ในรูปแบบของ  กวีวัจนะ  นับตั้งแต่   บุพการี กวีพจน์,กระจกส่องกรรมลำนำเมธี จนถึง กวีวัจนะ กินอะไรได้ไปสวรรค ์เล่มนี้ซึ่งผู้เขียนใคร่จะเล่าถึงความลำบากใจจากการทำงานครั้งล่าสุดนี้ จนเกือบจะถอดใจ จึงได้ปรึกษากับคุณดัชนี อิงคุทานนท์ ทีมงานคนสำคัญของเอกอนันต์  ว่าคงจะเขียนไม่ได้ เพราะรู้สึกเหมือนหลอกลวงผู้อ่าน เนื่องจากตัวผู้เขียนเองก็ยังอร่อยกับการกินเนื้อสัตว์อยู่

                                

จิตใจยังไม่เข้มแข็งพอที่จะละเว้นได้แม้จะรู้อยู่บ้างว่าไม่บังควรอย่างไร ด้วยกำลังใจจากคุณดัชนีว่าให้ลองพยายามดูก่อนแม้จะยังปฏิบัติไม่ได้ แต่ก็สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อ่านได้ ด้วยจิตอันปรารถนาดี
   ประการที่สำคัญเนื่องจากปีพ.ศ. ๒๕๔๙ นี้เป็นวโรกาสมหามงคลที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ๖๐ปี จึงมุ่งหวังจะสร้างงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อจะเป็นอีกหนึ่งในหกสิบสามล้านความดี ถวายเป็นพระราชกุศล  ในฐานะข้าแผ่นดินผู้เขียนจึงได้ยึดมั่นปณิธานนี้เริ่มงานใหม่อีกครั้ง เมื่อได้ศึกษาคำสอนในพระสูตรนี้โดยละเอียด เพื่อถอดความหมายมาประพันธ์บทร้อยกรอง ยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้สึกไม่ค่อยอร่อยกับชิ้นเนื้อเหมือนเคย
    จนในที่สุดก็กินไม่ลงเสียแล้ว เมื่อหลายปีก่อนผู้เขียนเคยเลิกกินเนื้อวัวจากการขอร้องของคุณแม่ ด้วยความอาลัยในรสชาดเป็นอย่างยิ่งจึงเลี่ยงไปกินเนื้อสัตว์อื่นๆแทน แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนที่เคย กลับมีความรู้สึกไม่ต้องการบริโภคเนื้อทุกชนิด โดยไม่เหลือความอาวรณ์ใดๆอีกเลย เมื่อร่วมโต๊ะอาหารกับผู้อื่น แม้จะมีของเคยโปรดปรานมาตั้งยั่วยวนก็พิจารณาแล้วถามใจตัวเองว่าอยากกินหรึอไม่ ได้คำตอบว่าไม่อยากกินเพราะเห็นชิ้นเนื้อที่เบื้องหน้านั้นเสมือนหนึ่งซากศพของญาติหรือเพื่อนดังคำสอนในพระคัมภีร์ และรู้สึกอิ่มบุญ ที่ได้รับทันทีเมื่อกันพื้นที่ในกายตนเป็นเขตอภัยทาน เสมอว่าได้ปลดปล่อยปวงสัตว์ทั้งหลายจากปากนี้ นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแล้ว และได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้เขียนจากคนเห็นแก่กินคนหนึ่งที่เคยยอมให้ความยึดติดกับรสชาดนั้น เป็นเหตุทำให้ไม่สามารถรักษาศีลปาณาติบาตไว้ได้โดยบริสุทธิ์ บัดนี้ได้รู้แจ้งแล้วว่าการกินโดยขาดความสำรวมระวังอาจเป็นการเบียดเบียนชีวิตเลือดเนื้อผู้อื่นซึ่งเป็นบาปอย่างยิ่งอริยสงฆ์หลายท่านได้ระบุไว้ว่า "ผู้ใดอ่านพระสูตรนี้จบถึงสิบรอบแล้ว จิตใจยังไม่อ่อนลงบุคคลนั้น ชาติหน้าๆ  ไม่มีหวังที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกแล้ว ย่อมตกลงในเดียรัจฉานภูมิหรือนรกภูมิเป็นแน่"

      หวังว่ากวีวัจนะเผยแผ่ธรรมะเล่มนี้จะยังประโยชน์แก่เพื่อนร่วมโลกทั้งหลายให้ได้อยู่ร่วมกันโดยสันติสุข หากมีความผิดพลาดประการใดผู้เขียนกราบขออภัยและน้อมรับผิดไว้ด้วยตนเองทั้งสิ้น  ส่วนกุศลผลบุญใดอันได้จากธรรมทานนี้ ผู้เขียนขออุทิศคืนแด่เจ้าหนี้ ซึ่งได้แก่ชีวิตทั้งหลายที่ผู้เขียนเคยเบียดเบียน ด้วยความเขลาและรู้เท่าไม่ถึงการณ์
       ขอให้มงคลแห่งกุศลนี้จงมีแก่บุพการีและผู้มีพระคุณทุกท่าน ท้ายที่สุดนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกแผ่อำนาจ บารมี อันพิสุทธิ์ไพศาลอภิบาลทุกท่าน ให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีพลานามัยสมบูรณ์ทั้งใจกายตลอดไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามหัศจรรย์อันเกิดขึ้นแล้วกับผู้เขียนนี้ จะบังเกิดกับท่านที่ได้อ่านจบ โดยไม่ต้องครบถึงสิบรอบ

                                                                              ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๔๙
                                                                             พรลพัชร นรารัตน์วันชัย