108 วาทะแห่งความสุข
ธรรมคือแรงใจ
108 
วาทะแห่งความสุข
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
ใช้ ความละอายย้อนมองตน
ใช้ ความสำนึกคุณกับทุกเรื่องราว
需要的不多,想要的太多。
Our needs are few; our wants are many.
สิ่งที่อยากได้ มักมากกว่าความจำเป็น

知恩報恩為先,利人便是利己。
To be grateful and repay kindness
-this is first;
to benefit others is to benefit ourselves.
ควรรู้ คุณและตอบแทนคุณเป็นพื้นฐาน
ทำ ประโยชน์ให้ผู้อื่นก็จะเกิดประโยชน์กับตนเอง


盡心盡力第一,不爭你我多少。
Devote wholehearted effort without
calculating who does or gains more
ทุกวันทำงานสุดความ สามารถไม่เกี่ยงงาน

慈悲沒有敵人,智慧不起煩惱。
Kindness and compassion
have no enemies;
wisdom engenders no vexations
ผู้มีจิตเมตตาจะไม่มี ศัตรู ผู้มีสติปัญญาจะไม่เกิดทุกข์

忙人時間最多,勤勞健康最好。
The busy make the most of time;
the diligent enjoy the best of health.
คนขยัน คือคนที่รู้จักใช้เวลาทุกนาที
และเป็น ผู้มีสุขภาพแข็งแรง


布施的人有福,行善的人快樂。
Those who give selflessly are blessed;
those who do good deeds are happy
ผู้มี โอกาสสร้างกุศลคือ ผู้มีบุญ
ผู้มี โอกาสทำความดีคือผู้มีความสุข


心量要大,自我要小。
Cultivate a big heart-but a small ego
ทำใจให้กว้าง วางตนให้เล็ก

要能放下,才能 提起。
提放自如,是自 在人。
To take on anything,
one must first be able to let go.
One is truly free who can take on
and let go of anything in peace
ปล่อย วางให้เป็น จึงจะแบกขึ้นมาใหม่ได้
ผู้ที่ ปล่อยวางหรือแบกภาระได้อย่างสบายใจ
คือผู้ ที่มีความอิสระอย่างแท้จริง


識人識己識進 退,時時身心平安;
知福惜福多培 福,處處廣結善緣。
Know yourself and others, and the
ways of the world, so as to have a
peaceful body and mind. Recognize,
cherish, and nurture your blessings,
and seize every chance to be of service.
รู้เขา รู้เรา รู้สภาวะของโลกเราก็จะปลอดภัยทั้งกายและใจ
รู้จักบุญ ถนอมบุญและ สร้างบุญใหม่
เราจง สร้างบุญสัมพันธ์ กับผู้อื่นในทุกโอกาส


提得起放得下, 年年吉祥如意;
用智慧種福田, 日日都是好日。
For those who can take things on
and let them go in peace, every year
is an auspicious year. For those who
can sow with wisdom the seeds of
blessings, every day is a good day.
ภาระจะ แบกหรือวางก็ได้อย่างสบายใจ
ในแต่ละ ปีก็จะมีแต่เรื่องที่เป็นสิริมงคล
ใช้สติ ปัญญาทำนาบุญ ในแต่ละวันก็จะเป็นวันดีๆ


身心常放鬆,逢 人面帶笑;
放鬆能使我們身 心健康,
帶笑容易增進彼 此友誼。
Maintain a relaxed body and mind, and
meet and greet with a smile. Relaxation
enhances physical and mental health,
and a smiling face promotes friendship
ทำกาย และใจให้ผ่อนคลายเสมอ ให้รอยยิ้มกับผู้คน
รู้จัก ผ่อนคลายจะทำให้กายและใจแข็งแรง
การยิ้ม แย้มอยู่เสมอจะผูกมิตรกับผู้อื่นได้ด้วย


話到口邊想一 想,講話之前慢半拍。
不是不說,而是 要惜言慎語。
Before you open your mouth to speak,
think twice and chew your words carefully.
The point is not to hold your peace,
but to speak with discretion and prudence
คำพูดจะ หลุดจากปาก ต้องคิดให้ดีเสียก่อน
ไม่ใช่ ห้ามพูด แต่ต้องระมัดระวังคำพูด


在生活中,不 妨養成
「能有,很 好;沒有,也沒關係」
的想法,便能 轉苦為樂,
便會比較自在 了。
Try to cultivate this attitude in life:
if I can have what I want, that's good;
if I can't, that's fine too.
This will help us turn our suffering
into joy, and live a happier life
ใน ชีวิตประจำวัน ถ้าเราสามารถฝึกให้เป็นนิสัยว่า
“ได้ก็ ดี” หรือ “ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร”
ก็จะ เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขได้ เราจะอยู่อย่างสบายใจ


四安:安心、安身、安家、安業。
To uplift our character,
begin with cultivating peace in mind,
body, family, and activity
สี่สุข :สุขใจทำให้กายเป็นสุข บ้านก็จะมีความสุข
การงาน ก็จะเป็นสุขไปด้วย
(สุขใจ สุขกาย สุขบ้านและสุขงาน)四要:需要、想要、能要、該要。
In dealing with your heart's desire,
ask yourself these questions:
Do I need it, or do I want it?
Can I acquire it? Should I acquire it?
เมื่อ อยากรู้ความรู้สึกของจิตว่าต้องการสิ่งไดก็ต้อ
งถามตน เองว่า:
จำเป็น ต้องได้ อยากได้ สามารถที่จะได้
สมควร ที่จะได้หรือไม่


四感:感恩、感謝、感化、感動。
To get along with others, we must
feel grateful for events that help us
grow, feel thankful for chances to hone
ourselves, reform ourselves through
the Dharma, and inspire others
through exemplary behavior.
ความ รู้สึกสี่ประการที่ควรมี:
ขอบพระ คุณ ขอบใจ ซาบซึ้ง ตื้นตัน


四它:
面對它、接受 它、
處理它、放下 它。
When faced with any difficulty of life,
resolve it by following these four steps:
face it, accept it, deal with it,
and then let it go
สี่ พฤติกรรมกับปัญหา :
เผชิญ ปัญหา ยอมรับปัญหา แก้ไขปัญหา วางปัญหา


四福:知福、惜福、培福、種福。
To increase our blessings we need to
recognize blessings,
cherish blessings, nurture blessings,
and sow the seeds of blessings
สี่ พฤติกรรมกับบุญกุศล :สำนึกในบุญที่มีอยู่
ถนอมบุญ บำรุงบุญและ สร้างบุญใหม่


能要、該要的 才要;
不能要、不該 要的絕對不要。
Pursue only what you can and
should acquire. Never pursue what
you can't and shouldn't acquire
สิ่งที่ควรได้ถึงจะรับ สิ่งที่ไม่ควรได้จะไม่รับเด็ดขาด

感恩能使我們 成長,
報恩能助我們 成就。
Gratitude can make us grow,
and the resolve to return favors
can help us succeed
การ รู้จักสำนึกคุณทำให้เราพัฒนาได้
การ รู้จักตอบแทนบุญคุณ ทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้


感謝給我們機 會,
順境、逆境皆 是恩人。
Feel thankful for the chances to
hone ourselves: both good and ill
fortune are our benefactors.
ขอบคุณ ที่มีโอกาส ไม่ว่าจะเป็นโอกาสดีหรือไม่ดี
ถือว่า เป็นบุญทั้ง นั้น


遇到好事,要 隨喜、讚歎、鼓勵,
並且虛心學 習。
When good things happen, we should
rejoice in, praise, encourage, and then
learn from them in modesty.
เมื่อ สบโอกาสดี ต้องยินดีชื่นชม
สร้าง กำลังใจ และถ่อมตน เรียนรู้จากสิ่งดีนี้


少批評、多讚 美,
是避免造口業 的好方法。
To criticize less and praise more
is a good way to avoid creating
negative karma of speech
วิจารณ์ ให้น้อยลง ชื่นชมให้มากขึ้น
จะได้ ไม่สร้างกรรมทางคำพูด
平常心就是最自在、最愉快的心。
An ordinary mind is a mind of utmost
freedom and unsurpassed joy.
การทำ จิตเป็นปกติ
จะ รู้สึกอิสระและเป็นจิตใจที่มีความสุข


踏實地走一步 路,
勝過說一百句 空洞的漂亮語。
A solid step forward speaks louder
than a hundred empty, fair words.
เดินที ละย่างก้าวด้วยความตั้งใจ
ดีกว่า พูดคำหรูๆ ร้อยคำ หรือสร้างวิมานในอากาศ


知道自己的缺 點愈多,
成長的速度愈 快,
對自己的信心 也就愈堅定。
The more weaknesses you discover in
yourself, the faster you will develop,
and the more self-confident you will be
รู้จุด อ่อนของตนเองยิ่งมาก ก็จะพัฒนาเร็วขึ้น
และ เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น


多聽多看少說話,快手快腳慢用錢。
Keep your ears and eyes wide open,
but mouth tight shut; be quick with your
hands and legs, but slow to spend
ฟังและ ดูให้มาก แต่พูดให้น้อย มือไม้ต้องเร็ว
เวลา ใช้จ่ายเงินต้องช้า


唯有體驗了艱 苦的境遇,
才會有精進奮 發的心。
Only after encounters with hardships
will one be roused to vigorous diligence
ต่อ เมือประสบความทุกข์ยากลำบากเท่านั้น
ถึงจะ มีใจพัฒนาต่อสู้ชีวิตอย่างจริงจัง

踏踏實實做 人,心胸要廣大;
穩穩當當做 事,著眼宜深遠。
Be a down-to-earth person with a
broad mind; be a sure hand with
piercing foresight
ต้อง เป็นคนติดดิน ใจกว้าง
ทำงาน การต้องหนักแน่น และมีวิสัยทัศน์ยาวไกล


忙而不亂,累而不疲。
Be busy without being disorganized,
and weary without being dispirited.
งานมากแต่ไม่ยุ่งเหยิง เหนื่อยแต่ไม่ล้า

忙得快樂,累得歡喜。
Be busy but happy,
and tired but joyful
อยู่อย่างมีความสุข เหนื่อยด้วยความยินดี


「忙」沒關係,不「煩」就好。
It's fine to be busy:
just don't let it get on your nerves
งานยุ่งไม่เป็นไร แต่อย่าทุกข์

工作要趕不要 急,
身心要鬆不要 緊。
Work swiftly, but don't tense up;
relax your body and mind
and never tighten up
งานต้องเร่งทำ แต่อย่ารีบร้อน กายและใจต้องผ่อนคลาย

應該忙中有序 的趕工作,
不要緊張兮兮 的搶時間。
Work swiftly in an orderly fashion;
never compete with time in a
nervous flurry
การทำ งานควรจะมีระเบียบแม้ในเวลาเร่งรีบ
ไม่ควร ร้อนอกร้อนใจ แข่งกับเวลา不要以富貴貧 賤論成敗得失,
只要能盡心盡 力來自利利人。
Don't measure success and gain by wealth
and rank: to benefit ourselves and others
as best we can is all that matters
ความ สำเร็จหรือล้มเหลว ไม่ได้วัดจากความยากดีมีจน
ขอ เพียงทำจนสุดความสามารถ
เพื่อ ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน


任勞者必堪任 怨,任事者必遭批評。
怨言之下有慈 忍,批評之中藏金玉。
To take on tough tasks, one must prepare to
tough out complaints, and to be in charge
is to be in for criticism. Yet complaints help
foster compassion and patience,
and criticism often holds golden advice
เมื่อ พร้อมอุทิศแรงกายต้องทนต่อเสียงบ่น
พร้อม อุทิศการงานต้องทนต่อแรงเสียดทาน
เมื่อ ทนเสียงบ่นได้ จะเกิดความเมตตา
คุณค่า ของความอดทนต่อแรงเสียดทานนั้นอเนกอนันต์


隨遇而安,隨緣奉獻。
Stay at ease under all circumstances,
and give whenever conditions allow
อยู่ อย่างมีความสุขตามสภาพแวดล้อม
อุทิศ ช่วยเหลือผู้อื่นตามบุญวาสนา


成功的三部曲 是:
隨順因緣、把 握因緣、創造因緣。
The tripartite formula for success is:
go with the causes and conditions,
seize them as they come,
and create them when they don't
ความ สำเร็จสามขั้นตอน ตามบุญวาสนา
รักษาบุญสัมพันธ์ เอาไว้ สร้างบุญสัมพันธ์ขึ้นใหม่


見有機緣宜把 握,
沒有機緣要營 造,
機緣未熟不強 求。
Grasp opportune conditions when
they come, create them when there
are none, and ere conditions ripen,
never force a thing to be done
เมื่อ โอกาสมาถึงควรคว้าเอาไว้
หากไม่ มีก็ให้เร่งสร้างโอกาส


人生的起起落落,都是成長的經驗。
All the ups and downs of life are
nourishing experiences for our growth
ไม่ว่า จะ ขาขึ้นหรือขาลงของชีวิต
ล้วน เป็นประสบการณ์ในการพัฒนาตนเอง


用智慧處理事,以慈悲關懷人。
Deal with matters with wisdom,
and care for people with compassion
ใช้สติปัญญาในการทำงาน ใช้ความเมตตาต่อผู้คน

以智慧時時修 正偏差,
以慈悲處處給 人方便。
Rectify deviations with wisdom;
accommodate others with compassion.
ใช้สติ ปัญญาปรับความคิดตลอดเวลา
ใช้ ความเมตตากรุณาให้ความสะดวกกับผู้อื่นทุกเรื่อง


慈悲心愈重, 智慧愈高,
煩惱也就愈 少。
The deeper our compassion,
the greater our wisdom and the
fewer our vexations
จิตที่ มีความเมตตากรุณายิ่งมาก
สติ ปัญญายิ่งสูง ความทุกข์ยิ่งน้อย面對許多的情 況,
只管用智慧處 理事,以慈悲對待人,
而不擔心自己 的利害得失,
就不會有煩惱 了。
Simply deal with matters with wisdom
and treat people with compassion, without
worrying about personal gain or loss.
Then we'll never be plagued by vexations
ในทุก สถานการณ์ใช้สติปัญญาจัดการกับการงาน
ใช้ความ เมตตาต่อผู้คน ไม่กังวลผลได้ผลเสียของตัวเอง
ความ ทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้น


心隨境轉是凡夫;境隨心轉是聖賢。
To let the circumstances dictate one's
state of mind is human; to let the mind
dictate the circumstances is sage
สิ่ง แวดล้อมทำให้จิตใจของปุถุชนคนธรรมดาเปลี่ย
นแปลง ได้ แต่จิตใจของนักปราชญ์สามารถเปลี่ย
นแปลง สิ่งแวดล้อมได้


大鴨游出大 路,小鴨游出小路,
不游就沒有 路。
A big duck cuts a big wake; a small
duck cuts a small wake. Big or small,
each duck will paddle its own way to
the other shore-but only if it paddles
ผู้มี ความสามารถมากกระทำการได้มาก
ผู้มี ความสามารถน้อยกระทำการได้น้อย แต่ถ้าไม่ลงมือทำ
ไม่ว่า จะมีความสามารถมากหรือน้อยก็จะไม่บังเกิดผลใด ๆ


山不轉路轉,路不轉人轉,人不轉心轉。
If the mountain won't move,
build a road around it.
If the road won't turn, change your path.
If you are unable to even change your path,
just transform your mind
เมื่อ เจออุปสรรค ต้องแก้ไขปัญหาอย่างสุดความสามารถ
แล้ว ปัญญาก็จะเกิด
ในที่ สุดก็จะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคไปได้


「精進」不等 於拼命,
而是努力不 懈。
Diligence doesn't mean stretching
beyond our limits. It means displaying
unremitting persistence
การ มุ่งมั่นไม่ใช่เป็นการสู้ตาย
แต่ เป็นการขยันขันแข็งแบบไม่ย่อท้อ


船過水無痕,鳥飛不留 影,
成敗得失都不 會引起心情的波動,
那就是自在解 脫的大智慧。
A passing boat leaves no trace upon
the waters; a bird's flight leaves no
trace in the sky. When fleeting success,
failure, gain, or loss leaves no trace
upon the heart, the great wisdom of
liberation has been achieved.
หลัง เรือแล่นผ่านจะไร้ร่องรอย เมื่อนกบินผ่านจะ
ไม่ เหลือเงา แพ้ชนะหรือได้เสียก็ไม่สะทกสะท้าน
คือผู้ ที่มีสติปัญญา หลุดพ้นและอิสระอย่างแท้จริง


給人方便等於給自己方便。
To be accommodating to others is
to be accommodating to ourselves
การให้ ความสะดวกแก่ผู้อื่นเป็น
การให้ ความสะดวกแก่ตนเอง


甘願吃明虧, 是仁者;
受辱吃暗虧, 是愚蠢。
Who is willing to be openly exploited
is noble-minded; who is insulted and
insidiously exploited is dim-witted.
ผู้ที่ มีความเมตตายอมเสียเปรียบในทุกเรื่อง
ผู้โง่ เขลาแม้ได้เปรียบก็รู้สึกว่าเสียเปรียบ


壓力通常來自 對身外事物過於在意,
同時也過於在 意他人的評斷。
Pressure usually stems from caring
too much about externals and other
people's opinion
ความ เครียดส่วนมากแล้วเกิดจากให้ความสำคั
ญกับ สิ่งรอบข้างมากเกินไป
และให้ ความสำคัญกับการวิพากษ์วิจารณ์ของผู้
อื่น มากเกินไป


用感恩的心、 用報恩的心,
來做服務的工 作,
便不會感到倦 怠與疲累。
Offer your service with a heart of
gratitude, as if repaying a kindness,
then you won't feel weary or tired
ถ้าพวก เราใช้จิตใจที่สำนึกคุณ
ตอบแทนบุญคุณ มาทำในเรื่องการบริการผู้อื่นก็จะ
ไม่ รู้สึกเกียจคร้านและเหน็ดเหนื่อย


隨時隨地心存 感激,
以財力、體 力、智慧、心力、
來做一切的奉 獻。
Always feel gratitude in your heart,
and give unstintingly of your wealth,
physical strength, mental effort,
and wisdom
ต้องมี ความรู้สึกสำนึกคุณอยู่ตลอดเวลา ใช้เงินทอง
พละ กำลัง สติปัญญา จิตใจอุทิศให้กับทุกสิ่งทุกอย่าง


生命的意義是 為了服務,
生活的價值是 為了奉獻。
The meaning of life lies in serving;
the value of life in giving
ความ หมายของชีวิตคือการบริการ
คุณค่า ของชีวิตคือการอุทิศ


人生的目標,
是來受報、還 願、發願的。
The purpose of life is to receive
karmic results, fulfill old vows,
and make new ones
เป้า หมายของการดำเนินชีวิตคือการรั
บผล กรรมในอดีตและผลกรรมใหม่ในอนาคต


人的價值,不 在壽命的長短,
而在貢獻的大 小。
Our value depends not on how long we live,
but on how much we contribute.
คุณค่า ของชีวิตคนไม่ใช่อยู่ที่อายุสั้นหรืออายุยืน
แต่ อยู่ที่การอุทิศตนมากหรือน้อย


過去已成虛 幻,
未來尚是夢 想,
把握現在最重 要。
As the past has faded into misty
memories, and the future remains
a dream unrealized, seizing the
present is most important
อดีต คือความว่างเปล่า อนาคตยังเป็นความฝัน
ปัจจุบัน สำคัญที่สุด


不用牽掛過 去,
不必擔心未 來,
踏實於現在,
就與過去和未 來同在。
There's no need to be concerned about
the past or the future. Live fully in the
present, and you are connected with
both the past and the future
ไม่ ต้องห่วงใยอดีต อย่ากังวลถึงอนาคต
ปฏิบัติ อย่างตั้งใจ ณ ปัจจุบันก็จะเสมือนอยู่ใ
นอดี ตและอนาคต


智慧,
不是知識、不 是經驗、不是思辯,
而是超越自我 中心的態度。
Wisdom is not knowledge,
nor experience, nor dialectical excellence,
but a selfless attitude
สติ ปัญญาไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ประสบการณ์
ไม่ใช่ เป็นการโต้เถียง
แต่ เป็นพฤติกรรมที่เหนือตัวตน


積極人生,謙 虛滿分;
自我愈大,不 安愈多。
A positive life pivots on modesty;
the bigger the ego,
the greater the insecurity.
การมี ชีวิตที่กระตือรือร้นและถ่อมตนคือความสม
บูรณ์ พูนสุข การมีอัตตายิ่งมากยิ่งไม่เป็นสุข


上等人安心於 道,
中等人安心於 事,
下等人安心於 名利物欲。
The noble pursue the path,
the average pursue their duties,
and the misguided pursue
fame and fortune
คนชั้น สูงใส่ใจในธรรม คนชั้นกลางใส่ใจในการงาน
คนชั้น ต่ำใส่ใจในชื่อเสียงและผลประโยชน์


你是有哪些身 分的人,
就應該做那些 身分的事。
Live up to your role and status,
and fulfill your required duties
เราควรทำในสิ่งที่ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ของเรา

在安定和諧 中,
把握精彩的今 天,
走出新鮮的明 天。
In peace and harmony,
seize the promise of today,
and live out a fresh tomorrow
ท่าม กลางบรรยากาศของสันติสุข และความมีสมาน
ฉันท์ เราควรใช้ชีวิตอย่างมีสีสัน และสดใส


擔心,是多餘 的折磨;
用心,是安全 的動力。
While worry fuels unnecessary torment,
carefulness breeds security
ความ กังวล เป็นส่วนเกินของอุปสรรค
ความ ตั้งใจ เป็นพลังที่น่าไว้วางใจ


財富如流水, 布施如挖井。
井愈深,水愈多;
布施的愈多, 財富則愈大。
Wealth is like running water, and
giving like digging a well. Just as the
deeper the well, the more water it
holds; the more you give,
the more wealth you have
ความ ร่ำรวยเสมือนตาน้ำ การทำทานเหมือนเจาะบ่อ
บ่อ ยิ่งลึก น้ำยิ่งมาก การทำทานยิ่งมากยิ่งร่ำรวย


面對生活,要 有
「最好的準 備,最壞的打算」。
In life,
we must make the best preparations,
and be ready for the worst
การ ดำเนินชีวิตต้องมีการวางแผนให้ดีที่สุดและคาด
หมายผล ว่าแย่ที่สุดจะเป็นอย่างไร只要還有一口 呼吸在,
就有無限的希 望,
就是最大的財 富。
As long as we still have breath,
we have boundless hope, and the
breath we have is the greatest wealth
การมีลมหายใจเป็นความ หวังและเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุด


救苦救難的是 菩薩,
受苦受難的是 大菩薩。
Those who aid and deliver the
suffering are bodhisattvas,
and those in the throes of suffering
are great bodhisattvas
ผู้ที่ ช่วยปลดทุกข์ภัยคือพระโพธิสัตว์ผู้ที่ได้รั
บทุกข์ ภัยคือพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่


超越生老病苦 三原則:
活得快樂、病 得健康、
老得有希望。
To transcend the sufferings of birth,
old age, and sickness,
keep to the three principles: live happily,
face illness with a healthy mind,
and embrace old age with hope
หลักสาม ประการในการดำรงชีวิตเหนือการเกิดแก่เจ็บตายคือ
1 ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 2 กายป่วยแต่จิตเข้มแข็ง
3 แม้จะแก่ชราทว่ายังมีความหวัง


超越死亡三原 則:
不要尋死、不 要怕死、不要等死。
To transcend the suffering of death,
keep to the three principles:
never seek death, never fear death,
and never wait for death to come
การใช้ ชีวิตทรงเกียรติสง่างามโอ่อ่าอยู่เหนื
อความ ตายสามประการ
1 อย่าหาที่ตาย 2 ไม่ต้องกลัวตาย 3 อย่ารอความตาย

死亡不是喜 事,也不是喪事,
而是一件莊嚴 的佛事。
Death is an occasion for neither
mourning nor celebrating,
but one for solemn Buddhist practice
สำหรับ พุทธศาสนาแล้ว ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดี
แต่ก็ ไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียใจ
ความ ตายนั้นเป็นเรื่องอันทรเกียรติ


每一個孩子,
都是幫助父母 成長的小菩薩。
Every child is a little bodhisattva
that helps the parents grow
เด็ก ทุกคนเปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์ที่ช่วยให้
คุณพ่อ คุณแม่ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง


對青少年,要 關心不要擔心,
要誘導不要控 制,用商量不用權威。
With adolescents, we should care,
but not worry about them; guide,
but not control them; and communicate
with, but not command them
การ ดูแลเยาวชน ควรห่วงใยแต่ไม่ต้องกังวล
และใช้ วิธีชักจูงแต่ไม่ต้องบังคับ


愛你的孩子, 與其擔心,
不如祝福吧!
To love your children,
rather than worry about them,
just give them your blessings!
การรักลูก ใช้การอวยพรให้ลูกดีกว่าคอยกังวลใจ

夫妻是倫理的 關係,
不是「論理」 的關係。
The relationship between a
husband and wife is governed
by marital ethics, not logic
สามี ภรรยาอยู่ร่วมกันตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ไม่ได้ อยู่ร่วมกันเพราะความพึงพอใจ


能不亂丟垃 圾,隨時清撿垃圾,
都是做的功 德。
By just picking up litter and
refraining from littering,
we are doing meritorious deeds
การไม่ ทิ้งขยะ และเก็บแยกขยะอย่างสม่ำเสม
อเป็น การสร้างบุญกุศล


眼光,是你的 智慧;
運氣,是你的 福德。
Vision is derived from wisdom;
luck, from blessings
วิสัยทัศน์คือสติปัญญา ของคุณ โชคลาภคือบุญของคุณ

喜愛的就想佔 有,討厭的就會排斥,
患得患失,煩 惱就來了。
To crave your likes but reject your dislikes
will plunge you into constant anxiety.
Once there, you are prey to vexations
สิ่ง ที่ตนรัก ก็คิดอยากจะครอบครองเป็นของตน
สิ่ง ที่รังเกียจ ก็จะหาทางกำจัดมัน
ในใจมี แต่กลัวได้กับเสีย ความทุกข์ก็จะเกิดแก่ตนเอง


經常少欲知足 的人,
才是無虞匱乏 的富人。
Those content with few desires
will never want
ผู้ที่ มีความโลภน้อย รู้จักพอ
จึงจะ นับได้ว่าเป็นคนรวยที่ไม่ขาดแคลน


心不平安是真 正的苦,
身體的病痛不 一定是苦。
Bodily ailments do not
necessarily constitute suffering.
An unsettled mind does
ความ ทุกข์ที่แท้จริง เกิดจากจิตใจที่ไม่สงบสุข
การ ป่วยกายใจอาจไม่ใช่ความทุกข์


明知心不平安 是苦事,
就趕快以持念
「南無觀世音 菩薩」
來安心吧!
To eliminate the suffering
induced by an unsettled mind,
just start reciting Guanyin's
name to restore your inner peace.
เมื่อ ได้รู้ว่าความทุกข์เกิดจากใจที่ไม่สงบสุข ก็ควรรีบสวด
นะโม เจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์ เพื่อทำให้จิตสงบ


現在擁有的, 就是最好的。
擁有再多也無 法滿足,
就等於是窮 人。
What we have now is the best. He who
can never be satisfied is a poor man,
no matter how much he owns.
ปัจจุบัน ที่มีอยู่คือสิ่งที่ดีที่สุด ถ้าเรามีมากกว่านี้แล้วยั
งไม่ รู้สึกพอ ก็เปรียบเสมือนคนยากจนคนหนึ่ง


不要用壓抑來 控制情緒,
最好用觀想、 用佛號、用祈禱,
來化解情緒。
Don't try to control your negative
emotions by suppressing them. Rather,
dissolve them through contemplation,
reciting the Buddha's name, or praying.
อย่า ใช้วิธีการเก็บกดมาควบคุมอารมณ์ ใช้วิธีเฝ้าดูจิต
สวดพุ ทโธ อธิษฐาน มาระบาย (ระงับ) อารมณ์จะดีกว่า
Building a Pure Land

好話大家說, 好事大家做,
好運大家轉。
May good words be spoken by all;
may good deeds be done by all;
then may the fortunes of all
be transformed.
ถ้า เป็นสิ่งดีงาม เรามาช่วยกันพูด ช่วยกันทำ และถ้า
เป็น วัฏจักรแห่งความดีเรามาช่วยกันขับเคลื่อน


大家說好話, 大家做好事,
大家轉好運。
May all speak good words;
may all do good deeds;
then all may transform their fortunes
เรามา ร่วมกันพูดร่วมกันทำสิ่งที่ดีงาม และร่วม
กันขับ เคลื่อนวัฏจักรแห่งความดีงาม


每人每天多說 一句好話,
多做一件好 事,
所有小小的 好,
就會成為一個 大大的好。
If everyone can just say one more
good word or do one more good deed
every day, all the small good will
add up to a great good for society
แต่ละ วันหากทุกคนกล่าวประโยคที่ดีเพิ่มวันละคำ
ทำสิ่ง ที่ดีเพิ่มวันละเรื่อง สิ่งดีงามเล็กๆน้อยๆ
ก็จะ กลายเป็นสิ่งดีงามที่ยิ่งใหญ่


急須要做,正 要人做的事,
我來吧!
If an urgent task is waiting to be done,
come forward and say, "I'll do it!"
เวลามี เรื่องเร่งด่วน ต้องการคนมาช่วยทำ
จงบอก ตัวเองว่า เราขอรับผิดชอบ

我和人和,心 和口和,
歡歡喜喜有幸 福。
In harmony with self and so with others,
both in mind and in speech,
one is full of joy and happiness.
ถ้าเรา รู้จักปรองดอง คณะก็จะปรองดอง
ใจ ปรองดอง คำพูดก็ปรองดอง ความปีติยินดีทั้งหลาย
ก็จะนำ มาแต่ความสุข


內和外和,因 和緣和,
平平安安真自 在。
In harmony with the inner and
so with the outer, with causes in
harmony with conditions, in peace
and well-being one is truly free
ถ้าภาย ในและภายนอกปรองดอง เหตุและบุญสัมพันธ์ป
รองดอง เราก็จะอยู่รอดปลอดภัย อย่างสบายอกสบายใจ


自求心安就有 平安,
關懷他人就有 幸福。
To seek inner peace is to enjoy
peace in life; to care for others is
to attain happiness
ถ้าจิต สงบ เราก็จะปลอดภัย
การ ห่วงใยผู้อื่นก่อให้เกิดความสุข


人品等於財 富,
奉獻等於積 蓄。
Virtues are equal to fortunes,
and giving is equal to saving.
การมี มารยาทงามเปรียบเสมือนมีความมั่งคั่ง
การ อุทิศกายใจเปรียบเสมือนการสะสมบุญ


奉獻即是修行,安心即是成就。
To give of oneself is to cultivate
the path; to achieve inner peace
is to succeed on the path
การอุทิศคือการบำเพ็ญ ตน จิตที่มีความสงบคือผลงาน


擁有的多,不 一定讓人滿足;
擁有的少,不 一定讓人貧乏。
Possessing much won't necessarily
make one satisfied; possessing little
won't necessarily make one want
การได้ ครอบครองมาก ไม่ได้แปลว่าจะรู้จักพอ
การได้ ครอบครองน้อย ก็ไม่ได้แปลว่าจะขาดแคลน


現在所得的, 是過去所造的;
未來所得的, 是現在所做的。
What you have results from karmic
causes that you created,
and what you'll gain hinges on karmic
causes that you're creating
ผลงาน ของปัจจุบันคือการกระทำในอดีต
ผลงาน ที่จะเกิดในอนาคต คือการกระทำของปัจจุบัน


好人不寂寞, 善人最快樂,
時時處處助人 利己,
時時處處你最 幸福。
The good are never alone,
and the kindhearted are the merriest.
Those who help others and so benefit
themselves are the happiest.
คนดี ไม่โดดเดี่ยว คนทำดีย่อมมีความสุข
ช่วย เหลือผู้อื่นทุกโอกาส คนผู้นั้นจะเป็นคนที่มีความสุข


若希望人際關 係相處得好,
就要把心量放 大,
多接納人,多 包容人。
To develop good interpersonal
relationships, one needs to broaden the
mind, and be more affable and tolerant
ถ้า ต้องการเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี
ต้องใจ กว้าง ยอมรับผู้อื่นและรู้จักให้อภัยผู้อื่น


只要自己的心 態改變,
環境也會跟著 改變,
世界上沒有絕 對的好與壞。
Change your mind-set, and you will
see the world differently; there is no
absolute good or bad in this world
ขอให้ ทัศนคติเปลี่ยนแปลง
สิ่ง แวดล้อมก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
ในโลก นี้ไม่มีเรื่องใดถูกทั้งหมดหรือผิดทั้งหมด


人與人之間的 相處之道,需要溝通,
溝通不成則妥 協,妥協不成時,
你就原諒和容 忍他吧。
Building good interpersonal
relationships requires communication.
When communication fails, try compromise.
And if attempts at compromise also fail,
then forgive and tolerate
หลักใน การอยู่ร่วมกัน ต้องทำความเข้าใจกัน
ถ้ายัง ไม่ลงตัว ก็ควรจะประนีประนอมกัน
ถ้ายัง ไม่สำเร็จ จงอภัยและอดทนต่อกันและกัน


大的要包容小 的,
小的要諒解大 的。
The larger should tolerate the lesser;
the lesser should understand the larger
ส่วน ใหญ่ต้องยอมรับส่วนน้อย
ส่วน เล็กต้องทำความเข้าใจส่วนใหญ่


以全心全力關 懷家庭,
用整體生命投 入事業。
Put your heart and soul into the family,
and your whole life into your career
ต้อง ทุ่มเทจิตใจห่วงใยครอบครัว
ต้อง ทุ่มเทแรงกายชีวิตให้กับการงาน


戒貪最好的方 法,
就是多布施、 多奉獻、多與人分享。
The best way to abstain from greed
is to give more, contribute more,
and share more with others
วิธี การลดความโลภดีที่สุด ก็คือ การบริจาคทาน
การ อุทิศตน การแบ่งปันกับผู้อื่น


包容別人時,
雙方的問題就 解決了。
Tolerance is the best
solution to differences
เมื่อ ใดการยอมรับผู้อื่นเกิดขึ้น
ปัญหา ทั้งสองฝ่าย ก็จะหมดไป


學佛的人,有 兩大任務:
莊嚴國土,成 熟眾生。
Buddhists have two great missions:
one is to glorify the buddha land,
and the other is to bring sentient
beings to spiritual maturity
หน้าที่ ของผู้ที่ศึกษาพุทธศาสนามีอยู่สองประการ
สร้าง ความสง่างามให้กับแผ่นดิน
พัฒนา วุฒิภาวะให้กับมวลมนุษย์


要做無底的垃 圾桶,
要學無塵的反 射鏡。
Be a bottomless trash can that can
never be choked by others' mental junk;
be a dustless mirror that reflects the
world as it is with no distortion.
ต้องทำตัวเหมือนถังขยะ รั่ว ต้องเรียนแบบกระจกที่ไร้ฝุ่น

煩惱消歸自心 就有智慧,
利益分享他人 便是慈悲。
To dissolve vexations within the heart
is wisdom; to share interests with
others is compassion
การ รู้จักใช้จิตระบาย (ระงับ) ความทุกข์คือสติปัญญา
การ รู้จักแบ่งปันผลประโยชน์คือความเมตตา

用慚愧心看自 己,
用感恩心看世 界。
Scrutinize ourselves with a sense
of shame, but view the world
with a sense of gratitude
ใช้ ความอายทบทวนตัวเอง
ใช้ ความสำนึกคุณกับทุกเรื่องราว


淨化人心,少 欲知足,
淨化社會,關 懷他人。
To purify the mind, start by reducing
desires and knowing contentment;
to purify society, start by extending
loving care to others
ขัด เกลาจิตใจมนุษย์ โดยละความโลภ รู้จักพอ
ขัด เกลาสังคม โดยการห่วงใยผู้อื่น