เมื่อจิตใจขาวสะอาด บุญกุศลก็เต็มร้อย ...
  • สำนึกบาป ต้องสำนึกด้วยจิตหิริโอตตัปปะ...
  • หิริโอตตัปปะ ก็คือจิตสำนึกที่ดีงาม จิตสำนึกที่ดีงามก็คือจิตฟ้า จิตฟ้าก็คือจิตพุทธะ จิตพุทธะก็คือจิตแห่งธรรม จิตแห่งธรรมก็คือจิตของพระองค์ธรรมมารดา ...
99999
อันบาปกรรมที่สร้างในอดีต ...
ล้วนลิขิตมาจาก... โลภ โกรธ หลง ...

เหตุเพราะ...กาย วาจา ใจ ...
บัดนี้ทุกสิ่งล้วนสำนึกได้ ...
ญาณและบาปเดิมว่าง

สร้างจากใจ

... บาปเกิดจาก"ใจ" สำนึกได้ด้วย"ใจ"...
"ใจ"หากดับแล้ว "บาป"ก็สิ้น...
"ใจ"ดับ "บาป"สิ้น ว่างทั้งสอง...
นั่นแลคือ...

สำนึกจริง

บทสำรวจตน...
  • บำเพ็ญบุญ หรือบำเพ็ญบาปกันแน่ ...

99999
พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทุกวันรู้ความผิด...ทุกวันแก้ไข
หนึ่งวันไม่รู้ความผิด...หนึ่งวันหลงคิดว่าตนถูก
หนึ่งวันไร้ข้อบกพร่องที่จะแก้ไข
ก็คือหนึ่งวันไร้การก้าวหน้า ...
บทเพลงแห่งการขอขมา

Heart_sutra
The Great Mercy Mantra
Usnisa Vijaya Dharani