โครงการดูแลห่วงใยใส่ใจวิถีพุทธ
ธรรมคือแรงใจ
โครงการดูแลห่วงใยใส่ใจวิถีพุทธ
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
เรื่อง ขอบริจาคหนังสือธรรมะ


      ด้วยโรงพยาบาลเสลภูมิ ได้จัดทำโครงการศูนย์ดูแลห่วงใยใส่ใจวิถีพุทธ เพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมให้ผู้ดูแลรักษาได้เข้าใจถึง ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยจัดกิจกรรม และพิธีกรรมต่างๆตามความประสงค์ของผู้ป่วยและญาติ ตามความเชื่อ และความศรัทธาที่ไม่ขัดต่อแผนการรักษาของแพทย์ และได้จัดตั้งห้องสมุดธรรมะสำหรับผู้ป่วยและญาติให้ได้อ่านเมื่อมาใช้บริการในหอผู้ป่วยใน
      เนื่องจากผู้ป่วยและญาติมีจำนวนมาก จึงมีหนังสือไม่เพียงพอแก่จำนวนผู้ใช้บริการโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยระยะสุดท้ายหลายรายขอหนังสือสวดมนต์กลับไปอ่านต่อที่บ้าน และเจ้าหน้าที่ได้มอบให้ผู้ป่วย เพราะเชื่อว่า การบริจาคหนังสือธรรมะได้บุญกุศลต่อการให้ทั้งปวง   และยิ่งทำให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีความผาสุกด้านจิตวิญญาณแล้วยิ่งจะสิ่งผลให้ผู้ให้ได้กุศลยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้นทางศูนย์ดูแลห่วงใยใส่ใจวิถีพุทธจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อขอบริจาคหนังสือธรรมะแก่ผู้ป่วยและญาติ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ที่ได้ตั้งไว้ต่อไป
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โรงพยาบาลเสลภูมิหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

หมายเหตุ กรุณาส่งมาตามที่อยู่ดังนี้
ศูนย์ดูแลห่วงใยใส่ใจวิถีพุทธ หอผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลเสลภูมิ  279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120ขออนุโมทนาแด่
ผู้บริจาคทรัพย์ในการพิมพ์หนังสือธรรมะ
สบทบกองทุนเผยแพร่ธรรม
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้
จงบันดาลให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และประสบสิ่งอันพึงปรารถนาที่เป็นกุศลทุกประการเทอญฯ
โครงการดูแลห่วงใยใส่ใจวิถีพุทธ

หลักการและเหตุผล

ประชากรเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ-ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และวีถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ-ทุ่งเขาหลวง มีการนำพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในยามเจ็บป่วย ประชาชนจะมีความเชื่อเกี่ยวกับการทำพิธีกรรมต่างๆ ตามความศรัทธาที่ผสมผสานกับความเชื่อในพุทธศาสนา เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างกำลังใจ เกิดความผาสุกด้านจิตวิญญาณ และช่วยให้หายจากอาการเจ็บป่วย เช่น การสวดมนต์ แผ่เมตตา การพรมน้ำมนต์ ผูกแขน บายศรีสู่ขวัญ การขอขมาลาโทษ ขออโหสิกรรมในวาระสุดท้าย และการแก้กรรมตามความเชื่อเป็นต้น
    การรักษาผู้ป่วยในปัจจุบันจะเป็นการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้นำความเชื่อตามวิถีชีวิตของชาวบ้านมาปรับใช้กับแผนการรักษา ทำให้ผู้ป่วยที่นอนรักษาในหอผู้ป่วย ไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจหรือพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อของตนเองที่อยากจะทำได้  ซึ่งผู้ป่วยและญาติยังมีความต้องการปฏิบัติศาสนกิจหรือพิธีกรรมตามความเชื่อของตนเองไปพร้อมๆกับการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน บางรายขอกลับบ้านเพื่อไปทำพิธีกรรมตามความเชื่อ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นจึงจะกลับมารักษาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง
ผู้ป่วยและญาติที่เข้ามาใช้บริการในหอผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลเสลภูมิโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ต้องเข้ารักษาในหอผู้ป่วยเป็นประจำ หรือต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเวลานานๆทำให้ไม่มีโอกาสได้ทำพิธีกรรมตามความเชื่อที่เคยปฏิบัติเหมือนขณะที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ดังนั้นการที่นอนรักษาในหอผู้ป่วยถ้าสามารถปฏิบัติศาสนกิจ หรือพิธีกรรมตามความเชื่อที่ไม่ขัดต่อแผนการรักษาของแพทย์ โดยการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติศาสนกิจหรือพิธีกรรมต่างๆและมีเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยในชายเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือจนสามารถประกอบพิธีกรรมนั้นๆตามความเชื่อได้สำเร็จ อันส่งผลให้ผู้ป่วยและญาติเกิดความผาสุกด้านจิตวิญญาณ ลดความวิตกกังวล ความทรมานด้านจิตใจ ท้อแท้ เบื่อหน่าย เศร้าหมอง ในผู้ป่วยและญาติได้ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยและญาติมีพลังและกำลังใจที่จะต่อสู้กับความทุกข์ทรมานจากภาวะคุมคามของโรคได้อย่างเข้มแข็งต่อไป
ดังนั้นหอผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลเสลภูมิได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำพระพุทธศาสนาเข้ามาปรับใช้ผสมผสานไปพร้อมๆกันกับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยได้จัดตั้งศูนย์ดูแลห่วงใยใส่ใจวิถีพุทธ เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยและผู้ดูแลหลัก ที่มีความทุกข์ทรมานด้านร่างกายและด้านจิตใจ จากความเจ็บป่วยของตนเองหรือบุคคลที่อันเป็นที่รัก ให้เกิดความผาสุกด้านจิตวิญญาณ ซึ่งจะนำไปสู่ความผาสุกด้านร่างกายต่อไป


วัตถุประสงค์

1.ผู้ป่วยและญาติสามารถปฏิบัติศาสนกิจและพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อของแต่ละบุคคลได้สำเร็จ
   เหมือนอยู่ที่บ้าน โดยไม่ขัดต่อแผนการรักษาของแพทย์ 
2.ผู้ป่วยและญาติมีความผาสุกด้านจิตวิญญาณ คลายความวิตกกังวล มีพลังและกำลังใจที่จะต่อสู้กับ
  ภาวะคุกคามของโรคต่อไป 
3.ผู้ป่วยและญาติมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและเข้าใจกันมากขึ้น
4.ผู้ป่วยและญาติมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนผู้ป่วยด้วยกันและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเจ้าหน้าที่หอ
   ผู้ป่วยในชายและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิแผนกอื่นๆมากขึ้นและมีความเป็นกันเองมากขึ้น
5.ผู้ป่วยและญาติมีความรู้สึกที่ดีต่อหอผู้ป่วยในชายมากขึ้น
6. เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยในชายมีความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิบัติศาสนกิจ ทำให้เจ้าหน้าที่มีสมาธิในการ
   ทำงานมากขึ้นจากการนิเทศทางการพยาบาลพบข้อผิดพลาดจากการทำงานน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด


เป้าหมาย

1.ผู้ป่วยและญาติทุกคนที่เข้ามารับการรักษาในหอผู้ป่วยในชาย
2.เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยในชายทุกคนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแผนกอื่นๆที่สนใจร่วมโครงการดูแล
   ห่วงใยใส่ใจวิถีพุทธ


การดำเนินงาน

1.จัดสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
-จัดซื้อตู้หนังสือธรรมะ
-จัดซื้อหนังสือธรรมะ
-จัดซื้อ CD ธรรมะ
-จัดซื้อขันเงิน/พานเงิน พานทอง/ขันทอง
-จัดซื้ออุปกรณ์ในการทำพิธีขอขมา อโหสิกรรมในระยะสุดท้ายของชีวิต
2.จัดงานวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทยสานสัมพันธ์สายใยครอบครัวใส่ใจวิถีพุทธ
-ทำบุญตักบาตรเช้าที่หอผู้ป่วยในชาย
- ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ และผูกข้อต่อแขน
    -ถวายภัตราหารเพลและพระคุณเจ้าพรมน้ำมนต์
-สรงน้ำพระพุทธรูปประจำตึกผู้ป่วยในชาย, สรงน้ำพระคุณเจ้า และรดน้ำดำหัว
             ผู้ป่วย (ผู้สูงอายุ) ผู้ป่วยที่ลุกจากเตียงไม่ได้ให้รดน้ำดำหัวที่ข้างเตียงผู้ป่วย
3.ปฏิบัติศาสนกิจ/ปฏิบัติตามความเชื่อของผู้ป่วยและญาติตามแนววิถีพุทธที่ไม่ขัดต่อแผนการรักษา
   ของแพทย์ ดังนี้
3.1.ทำบุญตักบาตรเช้าทุกวันศุกร์
3.2.สวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวัน
3.3.ฝึกทักษะการคลายเครียด
3.4.ผูกแขนให้พรในเทศกาลต่างๆ
3.5.นิมนต์พระสวดมนต์ให้พรผู้ป่วยระยะสุดท้าย
4.ให้คำปรึกษาการบริหารกาย จิต สมาธิบำบัด
5.ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง/ระยะสุดท้ายร่วมกับสหวิชาชีพ
6.จัดประชุมวิชาการเพิ่มพูนทักษะความเข้าใจในเจ้าหน้าที่และเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วย
7.ร่วมจัดมหกรรมผลงานคุณภาพโรงพยาบาล
8.ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติธรรมวิปัสสนา กรรมฐาน
9.ออกหน่วยบริจาคสิ่งของร่วมกับชมรมเกื้อกูลอุ่นใจรัก