สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
ประณมกรประทับอกอัญชลี
ยกจรดเกศีวันทาไท้
อภิวาทด้วยเศียรเกล้าเนาจิตใจ
เบญจางคประดิษฐ์กราบไหว้พระศาสดา

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงตรัสรู้และกล่อมเกลาเกริกแกร่งกล้า
เลิศพระธรรม ธ เลอล้ำรจนา
ชี้ทางโปรดสัตว์ทั่วหล้าพ้นทุกข์ภัย

น้อมบังคมบรมครูผู้รู้แจ้ง
สอนถ้วนแล้วสิ้นเคลือบแคลงสิ้นสงสัย
สรวมศรัทธาคุณพระรัตนตรัย
เป็นหลักชัยแห่งชีวิตตราบนิพพาน
พรลพัชร  นรารัตน์วันชัย
ร้อยกรอง