บทแผ่เมตตา
เณร
ธรรมคือแรงใจ
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
บทแผ่เมตตา
The Chant of Metta 慈經  (Myanmar)
บทสวด(เพลง) แผ่เมตตา The Chant of Metta
อะหัง อะเวโร โหมิ Aham avero homi ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ Abyapajjho homi ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์ใจ
อะนีโฆ โหมิ Anigho homi ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กาย
สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ Sukhi attanam pariharami ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข
มะมะ มาตาปิตุ Mama matapitu และขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า

อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ Acariya ca natimitta ca ครูอาจารย์ ปวงญาติ และ มิตร
สพรหมะ จาริโน จะ Sabrahma carino ca ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง
อะเวโร โหนตุ Avera hontu ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร
อัพยาปัชฌา โหนตุ Abyapajjha hontu ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
อะนีฆา โหนตุ Anigha hontu ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย

สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ sukhi attanam pariharantu ขอท่านจงมีความสุข
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยจิโน Imasmim arame sabbe yogino ขอท่านผู้ทรงสมาธิทั้งปวงในเขตนี้
อะเวรา โหนตุ Avera hontu ขอท่านจงปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหนตุ Abyapajjha hontu ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
อะนีโฆ โหนตุ Anigha hontu ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย

สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ Sukhi attanam pariharantu ขอท่านจงมีความสุข
อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขุ Imasmim arame sabbe bhikkhu ขอพระภิกษุผู้อยู่ในเขตนี้
สามเณรา จะ Samanera ca และ สามเณร
อุปาสะกะ อุปาสิกาโยจะ Upasaka upasikaya ca และทั้งอุบาสก อุบาสิกา
อะเวรา โหนตุ Avera hontu ขอท่านจงปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหนตุ Abyapajjha hontu ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
อะนีฆา โหนตุ Anigha hontu ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ Sukhi attanam pariharantu ขอท่านจงมีความสุข
อัมหากัง จะตุปัจจายะ ทายะกะ Amhakam catupaccaya dayaka ขอท่านผู้เป็นทายกแห่ง
อะเวรา โหนตุ Avera hontu ขอท่านจงปราศจากเวร

อัพพยา ปัชฌา โหนตุ Abyapajjha hontu ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
อนีฆา โหนตุ Anigha Hontu ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ Sukhi attanam pariharantu ขอท่านจงมีความสุข
อัมหากัง อารักขา เทวาตา Amhakam arakkha devata ขอเทวาผู้รักษาข้าพเจ้า
อิมัสมิง วิหาเร Ismasmim vihare ในวิหารนี้

อิมัสมิง อาวาเส Ismasmim avase ในที่อยู่อาศัย
อิมัสมิง อาราเม Ismasmim arame ในอารามแห่งนี้
อารักขา เทวาตา Arakkha devata ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้
อะเวรา โหนตุ Avera hontu ขอท่านจงปราศจากเวร
อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ Abyapajjha hontu ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ
อะนีฆา โหนตุ Anigha hontu ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย
สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ Sukhi attanam pariharantu ขอท่านทั้งหลายจงเป็นสุขสัพเพ สัตตา Sabbe satta ขอสัตว์ทั้งหลาย
สัพเพ ปาณา Sabbe pana ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง
สัพเพ ภูตา Sabbe bhutta ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
สัพเพ ปุกกะลา Sabbe puggalav ขอสัตว์ทั้งปวง
สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา Sabbe attabhava pariyapanna ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ

สัพเพ อิตถีโย Sabbe itthoyo ขอปวงสตรีทั้งหลาย
สัพเพ ปุริสา Sabbe purisa ขอปวงบุรุษทั้งหลาย
สัพเพ อริยา Sabbe ariya ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย
สัพเพ อนริยา Sabbe anariya ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
สัพเพ เทวา Sabbe deva ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย

สัพเพ มนุสสา Sabbe manussa ขอมนุษย์ทั้งหาย
สัพเพ วินิปาติกา Sabbe vinipatika ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4
อะเวรา โหนตุ Avera hontu ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร
อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ Abyapajjha hontu ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ
อะนีฆา โหนตุ Anigha hontu ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย
สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ Sukhi attanam pariharantu ขอท่านจงมีความสุข

ทุกขา มุจจันตุ Dukkha muccantu ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์
ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ Yattha laddha sampattito mavigacchantu ทั้งผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี
กัมมัสสะกา Kammassaka ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
ปุรถิมายะ ทิสายะ Purathimaya disaya ณ เบื้องทิศตะวันออก
ปัจฉิมายะ ทิสายะ Pacchimaya disaya ณ เบื้องทิศตะวันตก

อุตตระ ทิสายะ Uttara disaya ณ เบื้องทิศเหนือ
ทักขิณายะ ทิสายะ Dakkhinaya disaya ณ เบื้องทิศใต้
ปุรถิมายะ อนุทิสายะ Purathimaya anudisaya ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงใต้
ปัจฉิมายะอนุทิสายะ Pacchimaya anudisaya ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
อุตตระ อนุทิสายะ Uttara anudisaya ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทักขิณายะ อนุทิสายะ Dakkhinaya anudisaya ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงใต้
เหตถิมายะ ทิสายะ Hetthimaya disaya ณ ทิศเบื้องล่าง
อุปาริมายะ ทิสายะ Uparimaya disaya ณ ทิศเบื้องบน
สัพเพ สัตตา Sabbe satta ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น
สัพเพ ปาณา Sabbe pana ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง

สัพเพ ภูตา Sabbe bhutta ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง
สัพเพ ปุกกะลา Sabbe puggala ขอสัตว์ทั้งปวง
สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา Sabbe attabhava pariyapanna ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ
สัพเพ อิตถีโย Sabbe itthoyo ขอปวงสตรีทั้งหลาย
สัพเพ ปุริสา Sabbe purisa ขอปวงบุรุษทั้งหลาย

สัพเพ อริยา Sabbe ariya ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย
สัพเพ อนริยา Sabbe anariya ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
สัพเพ เทวา Sabbe deva ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย
สัพเพ มนุสสา Sabbe manussa ขอมนุษย์ทั้งหลาย
สัพเพ วินิปาติกา Sabbe vinipatika ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4

อะเวรา โหนตุ Avera hontu ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร
อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ Abyapajjha hontu ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ
อะนีฆา โหนตุ Anigha hontu ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย
สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ Sukhi attanam pariharantu ขอท่านจงมีความสุข
ทุกขา มุจจันตุ Dukkha muccantu ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์

ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ Yattha laddha sampattito mavigacchantu ทั้งผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี
กัมมัสสะกา Kammassaka ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ Uddham yava bhavagga ca และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป
อโธ ยาวะ อวิจจิโต Adho yava aviccito และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง
สมันตะ จักกะวาเลสุ Samanta cakkavalesu สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล

เย สัตตา ปถวิจาระ Ye satta pathavicarav ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ Abyapajjha nivera ca ขอจงปราศจากทุกข์ใจ
นิทุกขา จะ นุปัททวะ Nidukkha ca nupaddava และความทุกข์ทางกาย
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ Uddham yava bhavagga ca และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป
อโธ ยาวะ อวิจจิโต Adho yava aviccito และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง

สมันตะ จักกะวาเลสุ Samanta cakkavalesu สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
เย สัตตา ปถวิจาระ Ye satta udakecara ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี
อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ Abyapajjha nivera ca ขอจงปราศจากทุกข์ใจ
นิทุกขา จะ นุปัททวะ Nidukkha ca nupaddava และความทุกข์ทางกาย
เย สัตตา อุทักเขจารา Uddham yava bhavagga ca ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ

อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ Adho yava aviccito ขอจงปราศจากทุกข์ใจ
นิทุกขา จะ นุปัททวะ Samanta cakkavalesu และความทุกข์ทางกาย
อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ Ye satta akasecara และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป
อโธ ยาวะ อวิจจิโต Abyapajjha nivera ca และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง
สมันตะ จักกะวาเลสุ Nidukkha ca nupaddava สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล
อานิสงส์ของการแ่ผ่เมตตา

    1.     นอนหลับเป็นสุข
    2.     เวลาตื่นขึ้นมาก็เป็นสุข
    3.     ไม่ฝันร้าย
    4.     เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย
    5.     เป็นที่รักของอมุษย์ทั้งหลาย
    6.     เทวดาคุ้มครองรักษา
    7.     ไฟ ยาพิษ หรือศาสตรา ย่อมไม่อาจกล้ำกลายได้
    8.     จิตตั้งมั่นได้โดยรวดเร็ว
    9.     สีหน้าผ่องใส
    10.   ไม่เป็นผู้ที่ตายด้วยความลุ่มหลง
    11.   ถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลข้อใดข้อหนึ่ง เมื่อตายไป จะไม่ไปอบายภูมิ

Copyright (c) 2010 All Rights Reserved.