คัมภีร์คุณธรรมเยาวชน 7 | เมื่อมีเวลารีบขวนขวายหาความรู้
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
คัมภีร์ คุณธรรมเยาวชน
ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์
 1. 入则孝 
 2. 出则梯 
 3.  
 4.  
 5. 泛爱众 
 6. 亲仁 
 7. 余力学文 
หากลงแรงฝึกฝน  แต่เป็นคนไม่ศึกษา
但力行 不学文 任己见 昧理真
dànlìxíng bùxuéwén rènjǐjiàn mèilǐzhēn

读书法 有三到 心眼口 信皆要
dúshūfǎ yǒusāndào xīnyǎnkǒu xìnjiēyào 
หากลงแรงฝึกฝน   แต่เป็นคนไม่ศึกษา
ถือความคิดตนมา   แท้จริงหนาไม่รู้จริง
วิธีการเรียนรู้   ต้องตั้งอยู่ที่สามสิ่ง
ตาปากอ่านใจนิ่ง   ศรัทธายิ่งในคำสอน
การอ่านหนังสือดี  ตั้งใจนี้ลงแรงไป
方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起
fāngdúcǐ wùmùbǐ cǐwèizhōng bǐwùqǐ 

宽为限 紧用功 工夫到 滞塞通
kuānwéixiàn jǐnyònggōng gōngfūdào zhìsètōng

心有疑 随札记 就人问 求确义
xīnyǒuyí suízhájì jiùrénwèn qiúquèyì
เพิ่งเริ่มอ่านเล่มนี้   อย่าคิดที่อ่านเล่มนั้น
เล่มนี้ไม่จบกัน   อย่าเริ่มพลันอ่านเล่มใหม่
การอ่านหนังสือดี   ตั้งใจนี้ลงแรงไป
ลงแรงถึงที่ได้   ติดขัดไว้เข้าใจพลัน
เมื่อเกิดความสงสัย   บันทึกไปให้กวดขัน
เรียนถามผู้รู้นั้น   น้องจงหมั่นเรียนรู้ไป
ควรลงจากหลังม้า ลงรถมาเพื่อทักทาย
เก็บห้องให้เรียบร้อย  รอบด้านพลอยสะอาดไว้
房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正
fángshìqīng qiángbìjìng jīànjié bǐyànzhèng

墨磨偏 心不端 字不敬 心先病
mòmópiān xīnbùduān zìbújìng xīnxiānbìng
เก็บห้องให้เรียบร้อย   รอบด้านพลอยสะอาดไว้
โต๊ะเขียนหนังสือใช้   เครื่องเขียนให้วางให้ตรง
หากฝนหมึกจนเบี้ยว   ใจลดเลี้ยวไม่เที่ยงตรง
เขียนหวัดไม่บรรจง   จิตเราคงมีปัญหา
คุณธรรมเยาวชน ปราชขงจื่อ
ตี้จื่อกุยได้แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆ ดังนี้ 
อยู่เบื้องหน้าผู้ใหญ่ น้ำเสียงให้ลดเบาลง
จัดหนังสือเป็นหมู่  วางให้อยู่เป็นที่นา
เคารพบิดาใคร เสมือนใช่บิดาเรา
มิใช่คำสอนปราชญ์  น้องไม่อาจอ่านดูนา
列典籍 有定处 读看毕 还原处
lièdiǎnjí yǒudìngchù dúkànbì huányuánchù

虽有急 卷束齐 有缺坏 就补之
suīyǒují juànshùqí yǒuquēhuài jiùbǔzhī
จัดหนังสือเป็นหมู่   วางให้อยู่เป็นที่นา
อ่านจบไม่รอช้า   ที่เดิมหนาเก็บเร็วพลัน
แม้ว่ายังรีบเร่ง   น้องคนเก่งเก็บคืนชั้น
เสียหายหรือขาดนั้น   ซ่อมแซมหมั่นไม่รอช้า
非圣书 屏勿视 敝聪明 坏心志
fēishèngshū bǐngwùshì bìcōngmíng huàixīnzhì

勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致
wùzìbào wùzìqì shèngyǔxián kěxúnzhì
มิใช่คำสอนปราชญ์   น้องไม่อาจอ่านดูนา
บดบังสติปัญญา   จิตใจพาเตลิดไป
ไม่เคืองขุ่นในตน   หมั่นฝึกฝนไม่ท้อใจ
อริยะทั้งหลาย   ฝึกฝนได้สำเร็จเอย
เมื่อมีเวลารีบขวนขวายหาความรู้
7. 余力学文(่yú lì xué wén) เมื่อมีเวลารีบขวนขวายหาความรู้
 • ท่านที่มีความประสงค์ต้องการรูปภาพในบท...คัมภีร์คุณธรรมเยาวชน
เพื่อเผยแพร่แก่เด็กและเยาวชน หรือชั้นอบรมต่างๆ... เราได้จัดทำรูปภาพ
ที่มีความคมชัด และตกแต่งไว้สวยงาม ...
 • ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • ได้ที่...  96rangjaibook {at} gmail.com