คัมภีร์คุณธรรมเยาวชน 6 | เข้าหาผู้มีคุณธรรม
ควรลงจากหลังม้า ลงรถมาเพื่อทักทาย
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
คัมภีร์ คุณธรรมเยาวชน
ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์
 1. 入则孝 
 2. 出则梯 
 3.  
 4.  
 5. 泛爱众 
 6. 亲仁 
 7. 余力学文 
หากมีเมตตาจิต  ผู้คนคิดเคารพจริง
同是人 类不齐 流俗众 仁者希
tóngshìrén lèibùqí liúsúzhòng rénzhěxī 

果仁者 人多畏 言不讳 色不媚
guǒrénzhě rénduōwèi yánbúhuì sèbúmèi

能亲仁 无限好 德日进 过日少
néngqīnrén wúxiànhǎo dérìjìn guòrìshǎo
ต่างเป็นคนด้วยกัน   แต่ก็แตกต่างกันไป
ปุถุชนส่วนใหญ่   น้อยคนไซร้ธรรมใหญ่ยิ่ง
หากมีเมตตาจิต   ผู้คนคิดเคารพจริง
ไม่กลัวพูดความจริง   ไม่คิดชิงประจบใคร
ใกล้ชิดผู้เมตตา   ประโยชน์พาคุณยิ่งใหญ่
คุณธรรมเพิ่มพูนไป   บกพร่องได้ลดลงพลัน
ควรลงจากหลังม้า ลงรถมาเพื่อทักทาย
ไม่ฝึกคุณธรรม  สักแต่จำเรียนรู้ไป
不亲仁 无限害 小人进 百事坏
bùqīnrén wúxiànhài xiǎorénjìn bǎishìhuài

不力行 但学文 长浮华 成何人
búlìxíng dànxuéwén zhǎngfúhuá chénghérén
ห่างไกลผู้เมตตา   เสียหายหนาจงจำไว้
ผู้ไร้ธรรมเข้าใกล้   เดือดร้อนใจเสียหายเอย
ไม่ฝึกคุณธรรม   สักแต่จำเรียนรู้ไป
รู้แล้วทำไม่ได้   สำเร็จไกลไม่เกิดนา
คุณธรรมเยาวชน ปราชขงจื่อ
ตี้จื่อกุยได้แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆ ดังนี้ 
 
เข้าหาผู้มีคุณธรรม
6.  亲 仁 (qīn rén) เข้าหาผู้มีคุณธรรม
 • ท่านที่มีความประสงค์ต้องการรูปภาพในบท...คัมภีร์คุณธรรมเยาวชน
เพื่อเผยแพร่แก่เด็กและเยาวชน หรือชั้นอบรมต่างๆ... เราได้จัดทำรูปภาพ
ที่มีความคมชัด และตกแต่งไว้สวยงาม ...
 • ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • ได้ที่...  96rangjaibook {at} gmail.com