คัมภีร์คุณธรรมเยาวชน 2 | พี่น้องปรองดอง
 
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
คัมภีร์ คุณธรรมเยาวชน
ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์
 1. 入则孝 
 2. 出则梯 
 3.  
 4.  
 5. 泛爱众 
 6. 亲仁 
 7. 余力学文 
พี่รักเอ็นดูน้อง น้องก็ต้องเคารพพี่
兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中
xiōngdàoyǒu dìdàogōng xiōngdìmù xiàozàizhōng

财物轻 怨何生 言语忍 忿自泯
cáiwùqīng yuànhéshēng yányǔrěn fènzìmǐn
พี่รักเอ็นดูน้อง   น้องก็ต้องเคารพพี่
สมานฉันท์รักกันดี   นับว่ามีกตัญญู
ไม่ยึดติดทรัพย์สิน   ขัดใจสิ้นไม่มีอยู่
อดกลั้นคำพูดรู้   และควรคู่วางโกรธได้
การกล่าวคำทักทาย เรียกชื่อไปคือดูแคลน
或饮食 或坐走 长者先 幼者后
huòyǐnshí huòzuòzǒu zhǎngzhěxiān yòuzhěhòu

长呼人 即代叫 人不在 已即到
zhǎnghūrén jídàijiào rénbùzài jǐjídào

称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能
chēngzūnzhǎng wùhūmíng duìzūnzhǎng wùxiànnéng

การดื่มกินอาหาร   ทั้งการนั่งหรือเดินไป
ต้องเลี่ยงให้ผู้ใหญ่   ผู้อ่อนวัยสมควรตาม
ผู้ใหญ่เรียกหาใคร   ควรช่วยไปหาไถ่ถาม
หากเขาไม่อยู่ย้ำ   พึงจดจำรับเรื่องแทน
การกล่าวคำทักทาย   เรียกชื่อไปคือดูแคลน
คำนำหน้าสำคัญแสน   ไม่หาญแม้นอวดอ้างตน
ควรลงจากหลังม้า ลงรถมาเพื่อทักทาย
บังเอิญพบผู้ใหญ่ รีบเร็วไวเคารพไหว้
路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立
lùyùzhǎng jíqūyī zhǎngwúyán tuìgōnglì

骑下马 乘下车 过犹待 百步余
qíxiàmǎ chéngxiàjū guòyóudài bǎibùyú

长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐
zhǎngzhělì yòuwùzuò zhǎngzhězuò mìngnǎizuò
บังเอิญพบผู้ใหญ่   รีบเร็วไวเคารพไหว้
ท่านไม่กล่าวอะไร   ควรถอยไปยืนสงบ
ควรลงจากหลังม้า   ลงรถมาเพื่อทักทาย
รอจนท่านผ่านไป   ลับตาไซร้ค่อยดำเนิน
ผู้ใหญ่ท่านยืนอยู่   ผู้น้อยรู้ยืนอย่าเพลิน
ท่านนั่งลงอย่าเขิน   รอท่านเชิญจึงนั่งลง
คุณธรรมเยาวชน ปราชขงจื่อ
ตี้จื่อกุยได้แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆ ดังนี้ 
อยู่เบื้องหน้าผู้ใหญ่ น้ำเสียงให้ลดเบาลง
อยู่เบื้องหน้าผู้ใหญ่ น้ำเสียงให้ลดเบาลง
เคารพบิดาใคร เสมือนใช่บิดาเรา
เคารพบิดาใคร เสมือนใช่บิดาเรา
尊长前 声要低 低不闻 却非宜
zūnzhǎngqián shēngyàodī dībùwén quèfēiyí

进必趋 退必迟 问起对 视勿移
jìnbìqū tuìbìchí wènqǐduì shìwùyí
อยู่เบื้องหน้าผู้ใหญ่   น้ำเสียงให้ลดเบาลง
หากเบาเกินไปคง   ไม่เหมาะจงจำให้ดี
เข้าพบเดินอย่าช้า   หากถอยลาอย่าเร็วรี่
ถามไถ่ยืนตอบดี   สายตานี้สงบไว้
事诸父 如事父 事诸兄 如事兄
shìzhūfù rúshìfù shìzhūxiōng rúshìxiōng
เคารพบิดาใคร   เสมือนใช่บิดาเรา
ทำต่อพี่น้องเขา   เสมือนเราพี่น้องกัน
พี่น้องปรองดอง, เคารพผู้อาวุโส
2.  出则梯 (่chū  zé  tì ) พี่น้องปรองดอง,เคารพผู้อาวุโส
 • ท่านที่มีความประสงค์ต้องการรูปภาพในบท...คัมภีร์คุณธรรมเยาวชน
เพื่อเผยแพร่แก่เด็กและเยาวชน หรือชั้นอบรมต่างๆ... เราได้จัดทำรูปภาพ
ที่มีความคมชัด และตกแต่งไว้สวยงาม ...
 • ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 • ได้ที่...  96rangjaibook {at} gmail.com