กรรมกำหนด | ฝ่ามืออกตัญญู
ธรรมคือแรงใจ
กรรม กำหนด !...
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์