บทร้อยกรองโดย : พรลพัชร  นรารัตน์วันชัย
กินดีแล้วอยู่ด้วย       ดีเสมอ
หาใช่ที่รสเลอ          ล่อลิ้ม
ฤๅหิวปล่อยใจเผลอ   พิศเพ่ง
มีส้อมช้อนจ่อจิ้ม      บาปเข้าปากสู

มงคล 38 ประการ
มงคลชีวิต 38 ประการ
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว คืนหนึ่งขณะที่ประทับอยู่ ณ  เชตวันมหาวิหาร ใกล้เมืองสาวัตถี ท้าวสักกเทวราชได้นำหมู่เทวดาเข้าเฝ้าและทูลถามพระองค์ว่า อะไรคือมงคลของชีวิต พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงหลักมงคล ซึ่งมีทั้งหมด ๓๘ ประการ มงคลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยึดถือวัตถุ แต่ยึดถือการปฏิบัติฝึกฝนตนเอง
 108  adages of wisdom


戒貪最好的方 法,就是多布施、 多奉獻、多與人分享。
วิธีการลดความโลภดีที่สุด ก็คือ การบริจาคทาน การอุทิศตน และการแบ่งปัน
108 วาทะแห่งความสุข
ย้อนมองส่องตน
กินอะไรได้ไปสวรรค์
กินเจ
ทาน...ทำอย่างไรจึงจะมีบุญมาก ?
พระพุทธทาสภิกขุ
ว่าด้วยเรื่อง...ทานและการบริจาค เราจะให้ทั้งที แลล้วให้แบบไหนจึงวจะมีผลมาก...ให้แบบค้ากำไร...ให้แบบลงทุน...ให้แบบสร้างบารมี...ให้แบบหน้าที่...ให้เพราะอยากอวด...ให้เพราะถูกหลอก
ทุกข์
สังขารคือกองทุกข์...
เราเกิดมาทุกรูปทุกนาม รูปสังขารเป็นของไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วล้วนตกอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าพระราชา มหากษัตริย์ พระยานานาหมื่น คนมั่งมีเศรษฐี และยาจก ล้วนตกอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น

ถนอมกายไว้สร้างบุญ...
กายเป็นสิ่งสำคัญที่จิตวิญญาณมาอาศัยเพื่อสร้างบุญกุศล ธรรมชาติได้สร้างกายของสรรพสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้กว่า 8,400,000 ร่าง ในจำนวนกายทั้งหมดมีเพียงกายมนุษย์เท่านั้นที่จะสามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้ พึงถนอมกายนี้ไว้
ถนอมกาย