เสบียงบุญ

กองคลังธรรมทาน
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
เลขที่ 9/6 ม.1 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 034-246644, 085-0658236, 085-0945289

พระพุทธทาส
96 หนังสือธรรมะ
“ การพิมพ์หนังสือธรรมะขึ้นเป็นธรรมทาน
ในสมัยที่โลกกำลังขาดแคลนธรรมะอย่างยิ่งเช่นนี้
เป็นสิ่งที่มีเหตุผล และสมควรแก่การอนุโมทนา ”
96
บัวงาม
" ทางรอดของโลกปัจจุบันนี้มีอยู่ทางเดียวเท่านั้น
คือ "เดินไปตามทางธรรม"
การช่วยให้ทุกคนได้เดินไปตามทางธรรม
ย่อมเป็นกุศลอันใหญ่หลวงและสูงสุด
ขอให้การจัดพิมพ์หนังสือธรรมะขึ้นเผยแพร่นี้
จงสำเร็จประโยชน์เต็มตามความประสงค์
ทั้งแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่โดยทุกแง่ทุกมุมเถิด     
ข้าพเจ้าขออนุโมทนามาในที่นี้ด้วยเป็นอย่างยิ่ง"          
หนึ่งตัวอักษรธรรม   พิมพ์ไว้ให้คนอ่าน
กุศลปานเปรียบได้   ดั่งสร้างองค์พระปฏิมา
www.96rangjai.com