โครงการธรรมทาน | ธรรมะกับภัยพิบัติ
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
ธรรมทานโครงการที่ 14
  ธรรมะกับภัยพิบัติ 
" หากศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ "
เวลาทำความดี เหลือน้อยเต็มทีแล้ว !!!
" อย่ารอให้ทุกอย่างสายเกิน "
หยุดการฆ่า !
หยุดภัยพิบัติ !
" โลก...กำลังไม่มีสันติสุข ไม่มีสันติภาพ
เพราะว่าไม่มีธรรมะครองโลก
เราจะต้องจัดการทุกอย่าง ให้ธรรมะครองโลก "
พุทธทาสภิกขุ
"เห็นกงจักรเป็นดอกบัว" มันได้แก่โลกสมัยนี้... ซึ่งเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัวมากขึ้นทุกที...คือเห็นสิ่งที่จะทำลายโลก ว่าจะเป็นสิ่งที่มาบำรุงโลก ช่วยโลก... ไปหลงบูชาวัตถุนิยมเป็นพระเจ้า ... นั่นคือ...เห็นกงจักรเป็นดอกบัว...เห็นในสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ฉิบหาย...แดงฉานไปด้วยโลหิต...แดงฉานไปด้วยการยิ้อแย่ง...การทำลายล้าง...
โลกนี้...มันเจริญเพื่ออะไร ?... มันกลายเป็นเจริญ เพื่อความวินาศของโลกนั่นเอง ... เพราะเหตุใด ?... เพราะเหตุว่า โลกเจริญแต่เพื่อจะส่งเสริม โลก โกรธ หลง ...จะจริงหรือไม่ก็ต้องพิจาณาดูด้วยตนเองว่า... ความเจริญในโลกนี้ ไม่ได้เจริญเพื่อบรรเทา หรือว่าตัดทอน โลภ โกรธ หลง... เจริญไำปแต่ในทางที่จะส่งเสริมให้มี โลภ ราคะ โทสะ แล้วก็หลง ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป...
ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านมาร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ
แจกจ่ายเป็นธรรมทานสร้างบุญเสริมบารมีให้กับตนเองและคนในครอบครัว
ตราบใด...ที่คนเรายังกินเนื้อสัตว์ ...
วงจรแห่งการฆ่าก็ยังไม่จบสิ้น ...
เพราะ "เงิน" ที่เราใช้ซื้อ ...
ก็คือ "ค่าจ้าง" เพื่อใช้ให้คน...นำสัตว์มาฆ่า ...
ใ้ห้แก่คน...ที่กินสัตว์เป็นอาหาร...
เพียงแค่คนกิน...ไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่า เท่าันั้นเอง ...

ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านมาร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ
แจกจ่ายเป็นธรรมทานสร้างบุญเสริมบารมีให้กับตนเองและคนในครอบครัว
ธรรมะกับภัยพิบัติ
"โลกใบนี้จะสงบสุขได้ก็อยู่ที่มนุษย์กระทำกัน
เราร่ำร้องอยากจะอยู่กันอย่างมีความสุข
อยากจะปลอดภัยไม่เกิดภัยพิบัติ
ก็ต้องดูที่การกระทำของพวกท่านแต่ละคน
ดูว่าจิตใจของพวกท่านจะใสสะอาด
จะทำเพื่อส่วนรวมกันมากแค่ไหน..."
พระโอวาทพระโพธิสัตว์กวนอิม....
ท่านสามารถอ่านเนื้อหาทั้งเล่มได้จากที่นี่...