ธรรมะ : ข้อคิดเพื่อชีวิตเป็นสุขไม่ต้องทุกข์
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
ข้อคิดเพื่อชีวิต
การได้เกิดเป็นมนุษย์มีกายเนื้อ...เป็นสิ่งที่ยากยิ่ง...
เราจึงควรใช้ร่างกายนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด...
มีสิ่งมีชีวิต 4 ล้านชนิดซึ่งจิตวิญญาณสามารถเข้าไปอาศัยได้...

หลังจากนั้น...วิญญาณจึงจะมีสิทธิ์ได้เกิดเป็นมนุษย์...
เพราะฉะนั้น การได้รับกายสังขารเป็นมนุษย์ เราจึงไม่ควรปล่อยโอกาสให้ผ่านไป...
ทุกๆ วินาทีในการมีชีวิตเป็นมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง...
ถ้า หากเีราไม่เห็นคุณค่าของชีวิตนี้ นอกจากเราจะไม่ได้รับสิ่งใดๆ ในมือแล้ว...เราก็จะสูญเสียทุกๆ สิ่งในท้ายที่สุดเพราะเหตุว่าเราเป็นมนุษย์...
พระเจ้าได้มอบความสามารถในการคิดและการตัดสินใจ...สามารถแยกแยะสิ่งที่ดีและชั่ว...

เพราะฉะนั้น เราจึงสามารถกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดได้...
เราไม่ควรคิดว่า...เราอ่อนแอ...หรือเป็นสิ่งที่ถูกละเลยทอดทิ้ง...
สิ่งใดที่เกิดขึ้นหรือที่ได้กระทำผ่านไปแล้วจนถึงบัดนี้...อาจเป็นเพราะว่าเราไม่รู้...
แต่นับจากนี้ไป...เราจึงต้องระมัดระวัง...หลังจากได้รับกายสังขารนี้แล้ว...
ถ้าเราไม่อาจเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าได้...เมื่อนั้นเสมือนหนึ่งเราได้ขายเพ็ชรเม็ดงามไปในราคาพืชผักเท่านั้น...

 智慧   布施的人有福,行善的人快樂。
Those who give selflessly are blessed;
those who do good deeds are happy
ผู้มีโอกาสสร้างกุศลคือ ผู้มีบุญ
ผู้มีโอกาสทำความดีคือผู้มีความสุข


 智慧  心量要大,自我要小。
Cultivate a big heart-but a small ego
ทำใจให้กว้าง วางตนให้เล็ก


 智慧  要能放下,才能 提起。
提放自如,是自 在人。
To take on anything,
one must first be able to let go.
One is truly free who can take on
and let go of anything in peace
ปล่อย วางให้เป็น จึงจะแบกขึ้นมาใหม่ได้
ผู้ที่ ปล่อยวางหรือแบกภาระได้อย่างสบายใจ
คือผู้ ที่มีความอิสระอย่างแท้จริง

 智慧  識人識己識進 退,時時身心平安;
知福惜福多培 福,處處廣結善緣。
Know yourself and others, and the
ways of the world, so as to have a
peaceful body and mind. Recognize,
cherish, and nurture your blessings,
and seize every chance to be of service.
รู้เขา รู้เรา รู้สภาวะของโลกเราก็จะปลอดภัยทั้งกายและใจ
รู้จักบุญ ถนอมบุญและ สร้างบุญใหม่
เราจง สร้างบุญสัมพันธ์ กับผู้อื่นในทุกโอกาส 智慧   需要的不多,想要的太多
Our needs are few; our wants are many.
สิ่งที่อยากได้ มักมากกว่าความจำเป็น

 智慧  知恩報恩為先,利人便是利己。
To be grateful and repay kindness-this is first;
to benefit others is to benefit ourselves.
ควรรู้คุณและตอบแทนคุณเป็นพื้นฐาน
ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นก็จะเกิดประโยชน์กับตนเอง

 智慧  盡心盡力第一,不爭你我多少。
Devote wholehearted effort without
calculating who does or gains more
ทุกวันทำงานสุดความ สามารถไม่เกี่ยงงาน

 智慧  慈悲沒有敵人,智慧不起煩惱。
Kindness and compassion
have no enemies;
wisdom engenders no vexations
ผู้มีจิตเมตตาจะไม่มี ศัตรู ผู้มีสติปัญญาจะไม่เกิดทุกข์

 智慧  忙人時間最多,勤勞健康最好。
The busy make the most of time;
the diligent enjoy the best of health.
คนขยัน คือคนที่รู้จักใช้เวลาทุกนาที
และเป็น ผู้มีสุขภาพแข็งแรง
 智慧   提得起放得下, 年年吉祥如意;
用智慧種福田, 日日都是好日。
For those who can take things on
and let them go in peace, every year
is an auspicious year. For those who
can sow with wisdom the seeds of
blessings, every day is a good day.
ภาระจะ แบกหรือวางก็ได้อย่างสบายใจ
ในแต่ละ ปีก็จะมีแต่เรื่องที่เป็นสิริมงคล
ใช้สติ ปัญญาทำนาบุญ ในแต่ละวันก็จะเป็นวันดีๆ


 智慧  身心常放鬆,逢 人面帶笑;
放鬆能使我們身 心健康,
帶笑容易增進彼 此友誼。
Maintain a relaxed body and mind, and
meet and greet with a smile. Relaxation
enhances physical and mental health,
and a smiling face promotes friendship
ทำกาย และใจให้ผ่อนคลายเสมอ ให้รอยยิ้มกับผู้คน
รู้จัก ผ่อนคลายจะทำให้กายและใจแข็งแรง
การยิ้ม แย้มอยู่เสมอจะผูกมิตรกับผู้อื่นได้ด้วย


 智慧  話到口邊想一 想,講話之前慢半拍。
不是不說,而是 要惜言慎語。
Before you open your mouth to speak,
think twice and chew your words carefully.
The point is not to hold your peace,
but to speak with discretion and prudence
คำพูดจะ หลุดจากปาก ต้องคิดให้ดีเสียก่อน
ไม่ใช่ ห้ามพูด แต่ต้องระมัดระวังคำพูด


 智慧  在生活中,不 妨養成
「能有,很 好;沒有,也沒關係」
的想法,便能 轉苦為樂,
便會比較自在 了。
Try to cultivate this attitude in life:
if I can have what I want, that's good;
if I can't, that's fine too.
This will help us turn our suffering
into joy, and live a happier life
ใน ชีวิตประจำวัน ถ้าเราสามารถฝึกให้เป็นนิสัยว่า
"ได้ก็ ดี" หรือ "ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร"
ก็จะ เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขได้ เราจะอยู่อย่างสบายใจ


 智慧  四安:安心、安身、安家、安業。
To uplift our character,
begin with cultivating peace in mind,
body, family, and activity
สี่สุข :สุขใจทำให้กายเป็นสุข บ้านก็จะมีความสุข
การงาน ก็จะเป็นสุขไปด้วย
(สุขใจ สุขกาย สุขบ้านและสุขงาน)


 智慧  四要:需要、想要、能要、該要。
In dealing with your heart's desire,
ask yourself these questions:
Do I need it, or do I want it?
Can I acquire it? Should I acquire it?
เมื่อ อยากรู้ความรู้สึกของจิตว่าต้องการสิ่งไดก็ต้อง
ถามตน เองว่า:
จำเป็น ต้องได้ อยากได้ สามารถที่จะได้
สมควร ที่จะได้หรือไม่

 智慧   四感:感恩、感謝、感化、感動。
To get along with others, we must
feel grateful for events that help us
grow, feel thankful for chances to hone
ourselves, reform ourselves through
the Dharma, and inspire others
through exemplary behavior.
ความ รู้สึกสี่ประการที่ควรมี:
ขอบพระ คุณ ขอบใจ ซาบซึ้ง ตื้นตัน


 智慧   四它: 面對它、接受 它、 處理它、放下 它。
When faced with any difficulty of life,
resolve it by following these four steps:
face it, accept it, deal with it,
and then let it go
สี่ พฤติกรรมกับปัญหา :
เผชิญ ปัญหา ยอมรับปัญหา แก้ไขปัญหา วางปัญหา


 智慧   四福:知福、惜福、培福、種福。
To increase our blessings we need to
recognize blessings,
cherish blessings, nurture blessings,
and sow the seeds of blessings
สี่ พฤติกรรมกับบุญกุศล :สำนึกในบุญที่มีอยู่
ถนอมบุญ บำรุงบุญและ สร้างบุญใหม่


 智慧   能要、該要的 才要;
不能要、不該 要的絕對不要。
Pursue only what you can and
should acquire. Never pursue what
you can't and shouldn't acquire
สิ่งที่ควรได้ถึงจะรับ สิ่งที่ไม่ควรได้จะไม่รับเด็ดขาด


 智慧   感恩能使我們 成長,
報恩能助我們 成就。
Gratitude can make us grow,
and the resolve to return favors
can help us succeed
การรู้จักสำนึกคุณทำให้เราพัฒนาได้
การรู้จักตอบแทนบุญคุณ ทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้


 智慧   感謝給我們機 會,順境、逆境皆 是恩人。
Feel thankful for the chances to
hone ourselves: both good and ill
fortune are our benefactors.
ขอบคุณ ที่มีโอกาส ไม่ว่าจะเป็นโอกาสดีหรือไม่ดี
ถือว่า เป็นบุญทั้ง นั้น