เหตุแห่งความมีอายุสั้นและสุขภาพเสื่อมโทรม

ก า ร กิ น เ จ
อาหารธรรมชาติของมนุษย์
ตอนที่ 2....เหตุแห่งความมีอายุสั้นและสุขภาพเสื่อมโทรม

สิ่งมีชีวิตบนโลกทุกประเภทมีอายุที่แน่นอนของมันเองเช่น กระต่ายมีอายุเฉลี่ย 5 - 7 ปี สุนัขและแมวมีอายุเฉลี่ย 10 - 12 ปี ค้างคาว 16 - 18 ปี นกพิราบ 30 ปี วัว 30 ปี เต่า 150 ปี แต่ทว่าอายุที่แน่นอนของมนุษย์เรายังหาข้อสรุปไม่ได้ ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญมากมายจากทุกสาขาจึงได้รวมกันศึกษาในทุกแง่มุมโดยละเอียด ทั้งทางด้านกายวิภาค สรีระ พฤติกรรม การกินอาหาร การดำเนินชีวิต รวมถึงด้านจิตใจ เพื่อค้นหาคำตอบในเรื่องอายุและสุขภาพของมนุษย์ จากข้อมูลที่ได้รวบรวมศึกษาค้นคว้ามาเป็นระยะเวลานานสิบๆปี ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายจึงได้ข้อสรุปเกี่ยวกับอายุและสุขภาพของมนุษย์ว่า " โดยวิธีการคำนวณจากอัตราการเสื่อมสลายของจำนวนเซลล์ทั้งหมดในร่างกาย ด้วยวิทยาการอันทันสมัยสามารถยืนยันได้ว่าอายุที่แท้จริงของมนุษย์ตามธรรมชาติที่ควรเป็นก็คือ 120 ปี " ถ้าเช่นนั้นประชากรไทยซึ่งมีอายุเฉลี่ยเพียง 55 - 60 ปี ก็ต้องนับว่าอายุสั้นกว่าที่ควรจะเป็น ได้มีการออกแถลงและตีพิมพ์รายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้คนราอายุสั้นกว่าปกติ และสุขภาพไม่แข็งแรง ออกเป็นภาษาต่างๆเกือบทั่วโลก ซึ่งได้กล่าวถึงสาเหตุสำคัญไว้ 4 ประการดังนี้ 1. อาหาร เป็นสาเหตุใหญ่ซึ่งมีผลโดยตรงต่ออายุและสุขภาพของมนุษย์เป็นอย่างมาก คนที่กินอาหารไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามธรรมชาติของร่างกายจะทำให้อายุสั้น และเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นได้ สิ่งมีชีวิตทุกประเภทมีอาหารที่เป็นธรรมชาติเฉพาะตนเช่น วัว ควาย ช้าง ม้า แพะ แกะ กินใบไม้หญ้า ต้นพืชเป็นอาหาร สิงโต เสือ หมี จระเข้ กินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร นกต่างๆ กินหนอน แมลง เมล็ดพืช ผลไม้ เป็นอาหาร ส่วนผึ้ง แมลงเล็กๆกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหาร จะเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละประเภทดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่เหมาะกับธรรมชาติของตนไม่มีการสับเปลี่ยน เช่น วัว ควาย ไม่ยอมกินเนื้อ เสือ สิงโต ก็ไม่ยอมกินหญ้า เป็นต้น สัตว์เหล่านี้ล้วนมีอายุตรงตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น มนุษย์ก็มีอาหารที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ หากรับประทานผิดประเภทก็บั่นทอนอายุและสุขภาพลง เปรียบได้กับเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงผิดประเภทย่อมทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ใช้งานไปได้ไม่นานก็จะต้องพังเสียหายไปก่อนกำหนด 2. สารพิษ ร่างกายของคนเราหากได้รับสารพิษที่เป็นอันตรายต่อเซลล์และระบบการทำงานของร่างกายเข้าไปเป็นประจำ ก็จะทำให้สุขภาพทรุดโทรมและอายุสั้น สารพิษที่คนได้รับแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ก) สารพิษที่ร่างกายได้รับโดยตรง เช่น จากการกิน ดื่ม การสูบ และการฉีดเข้าสู่ร่างกาย ได้แก่ สารเสพติดคาเฟอีนในกาแฟ เหล้า บุหรี่ กัญชา ยาสูบ ฝิ่น และเฮโรอิน ฯลฯ ข) สารพิษที่ร่างกายได้รับโดยไม่รู้สึกตัว ได้แก่แก็สพิษในอากาศ ดี.ดี.ที ยาฆ่าแมลงศัตรูพืช ยาปฏิชีวนะ สารเคมีต่างๆ ที่เจือปนอยู่ในอาหารสำเร็จรูปตัวอย่างเช่น สารกันบูด สารเคมีถนอมอาหาร ฯลฯ ดังนั้นถึงแม้มนุษย์จะกินอาหารที่ถูกต้องของตนแล้วก็ตาม แต่หากได้รับเอาสารพิษเข้าไปเป็นประจำ ก็สามารถทำให้อายุสั้นและสุขภาพเสื่อมโทรมได้ เปรียบกับเครื่องยนต์ถึงจะใช้น้ำมันถูกต้องตามประเภท แต่หากมีสิ่งปลอมปนเช่น กรวด ทราย เข้าไปอยู่ด้วยแล้ว แน่นอนเครื่องยนต์จะต้องเสียหายพังยับเยิน เหตุฉะนี้ผู้ที่หวังจะอายุยืน สุขภาพแข็งแรงควรงดเว้น และหลีกห่างให้ไกลจากสารพิษดังกล่าวให้มากที่สุด 3. การทำงานหนักเกินควร ในการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์ การทำงานเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับร่างกายและจิตใจ การทำงานทำให้เราได้ออกกำลังกายเคลื่อนไหวไปมา ช่วยให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง แต่ทั้งนี้ก็ต้องรู้จักความพอเหมาะพอดีกับสภาพร่างกายของตนเอง การกิน การนอน และการทำงาน ทั้ง 3 อย่างต้องสัมพันธ์กันทั้งหมด จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปหรือน้อยเกินไปย่อมไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกาย คนที่ชอบกินและนอน แต่ทำงานน้อยหรือไม่ทำเลย ก็จะกลายเป็นคนอ้วน รูปร่างเทอะทะ และเกิดโรคติดตามมาหลายอย่าง เช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันอุดตันในเส้นโลหิต ไขข้อไม่ดี ฯลฯ ทั้งนี้ก็เพราะร่างกายไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม "น้ำที่หยุดนิ่งไม่ไหล ย่อมบูดเน่า" ร่างกายที่ไม่เคลื่อนไหว ไม่ออกกำลังกาย ก็จะเป็นแหล่งสะสมของโรคร้ายได้เช่นกัน คนที่กินมาก และทำงานมาก แต่พักผ่อนน้อย จะพบว่าเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียว ตึงเครียดวิตกกังวลหงุดหงิดเสมอ ทำให้ความดันโลหิตสูง และมักป่วยเป็นโรคจิตโรคประสาท ส่วนคนที่ทำงานมาก พักผ่อนมาก แต่กินอาหารไม่ดีกินน้อยไป กินไม่ถูกต้อง จะมีใบหน้าที่หมองคล้ำ ดูอิดโรยไม่เบิกบาน มักเป็นโรคขาดสารอาหาร ผอมแห้งแรงน้อยสุขภาพอ่อนแอหน้าตาผิวพรรณซูบซีด ฉะนั้นถึงแม้จะกินอาหารที่ถูกต้อง ไม่เสพของเสพติดห่างไกลจากสารพิษแต่ทว่าทำงานอย่างหักโหมไม่รู้จักความพอดี ก็เปรียบได้กับเครื่องยนต์ที่ดีพร้อม แต่ถูกใช้งานหนักเกินกำลังจึงทำให้อายุการทำงานของเครื่องยนต์นั้นสั้นลงกว่าที่ควรจะเป็น 4. อารมณ์ ผู้ที่มีอารมณ์ตึงเครียด เจ้าโทสะโมโหร้าย จิตใจไม่ดีคิดแต่เรื่องร้ายๆ อิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาท หวาดวิตกมุ่งร้ายต่อผู้อื่นเสมอ อารมณ์เหล่านี้มีผลทำให้ระบบการทำงานของร่างกายผิดปกติ คนที่มีความเครียดมากๆกระเพาะอาหารจะหลั่งกรดออกมามาก ทำให้ต้องป่วยเป็นโรคกระเพาะ กระเพาะอาหารเป็นแผลเป็นและติดตามด้วยโรคอื่นๆ เช่น โรคประสาท สติวิปลาส วิกลจริต ฯลฯ ร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์ส่งผลถึงกันและกัน ดังคำกล่าวที่ว่า "สะอาดกายเจริญวัย สะอาดใจเจริญสุข" จิตใจและอารมณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด จะละเลยมิได้ ถึงแม้ว่าท่านจะรับประทานอาหารดีและถูกต้อง ไม่เสพของมึนเมาเป็นพิษ ไม่หักโหมร่างกายในการทำงาน แต่ทว่าเป็นคนจิตใจไม่ดี อารมณ์เคร่งเครียดหน้าตาบูดบึ้งเสมอ ก็มีสิทธิ์จะอายุสั้นเช่นกัน ถ้าร่างกายเปรียบเหมือนรถ จิตใจก็คือคนขับ รถยนต์จะดีวิเศษอย่างไรแต่ถ้าคนขับไร้สติหงุดหงิด หุนหันพลันแล่นเอาแต่อารมณ์ ขับรถอย่างไม่ปราณี รถที่ว่าดีเลิศเพียงไรก็พังได้ในพริบตา ทั้งหมดดังที่กล่าวมาล้วนแล้วแต่เป็นเหตุที่ทำให้คนเราอายุสั้น สุขภาพไม่ดี พบว่าคนปกติที่ไม่เคยเจ็บป่วยร้ายแรงใดๆ แต่หากต้องตกอยู่ในสภาพการณ์ดังกล่าว คือ กินอาหารไม่ถูกต้อง ได้รับสารพิษเป็นประจำ ทำงานหนักเกินไป อารมณ์เครียดตลอดเวลา ถ้าเป็นอย่างนี้ติดต่อกัน ไม่นานก็เสียชีวิตได้เช่นกัน

อาหารธรรมชาติของมนุษย์
ธรรมคือแรงใจ
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
กลับหน้าสารบัญ