พุทธภาษิต ว่าด้วยเรื่อง...พระพุทธเจ้า
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
        (3) ว่าด้วยเรื่อง...พระพุทธเจ้า
       ในกาลศาสนาของพระกัสสปพุทธเจ้า...ภิกษุหนุ่มผู้หนึ่งเล่นดึงใบตะไคร่น้ำให้ขาดเพราะคิดว่านี่เป็นโทษเพียงเล็กน้อย ด้วยผลกรรมเมื่อละอัตภาพนั้นไปแล้วจึงไปเกิดเป็นพญานาคนามว่า “เอรกปัตตะ” พญานาคเฝ้าคอยการอุบัติของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจนได้พบพระสมณโคดมพุทธเจ้า ได้เข้าเฝ้าเพื่อฟังธรรมแต่ไม่อาจบรรลุธรรมเพราะเป็นเดรัจฉาน พระ พุทธเจ้าจึงตรัสภาษิตว่า...
ยากที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
ยากที่ชีวิตสัตว์อยู่สบาย
ยากที่จะได้ฟังธรรมของสัตบุรุษ
ยากที่พระสัมพุทธจะอุบัติมา
       พระพุทธเจ้า...ได้กระทํายมกปาฏิหาริย์และจําพรรษาอยู่ ณ ดาวดึงสพิภพตลอดไตรมาส พระพุทธเจ้าเสด็จลงสู่มนุษยพิภพ ณ ประตูเมืองสังกัสสนคร พระสารีบุตรเห็นพระสรีระของพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่า มนุษย์และเทวดาทั้งหลายย่อมมีความอิ่มใจที่ได้เห็นพระองค์ พระพุทธเจ้า จึงตรัสภาษิตว่า...

เหล่าเทวดาย่อมรักธีรชน
ผู้ขวนขวายในฌาน
ยินดีในนิพพานอันสงบ
มีสติและรู้แจ้งจบสัจธรรม

       พญามาร...มีความเสียใจที่พระพุทธเจ้าบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ บุตรีของพญามารได้เข้าประโลมพระพุทธเจ้าให้ละทิ้งเพศบรรพชิต หันกลับมาครองเพศฆราวาสเช่นเดิม พระพุทธเจ้าจึงตรัสภาษิตแก่บุตรีของพญามารว่า...
พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงชนะกิเลสได้เด็ดขาด
กิเลสที่ทรงชนะแล้วไม่ติดตามพระองค์ไปอีก
พระพุทธเจ้าองค์นั้นทรงมีพระสัพพัญญุตญาณหาที่สุดมิได้
ไม่ไปตามทางของกิเลส
แล้วพวกเธอจะนำท่านไปตามทางไหนเล่า
       ภิกษุหนุ่มผู้หนึ่ง...กระสันจะสึกด้วยคิดว่าจักใช้เงิน ๑๐๐ กหาปณะ ของบิดาเลี้ยงชีพ พระเถระทั้งหลายได้นําตัวเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจึงแสดงมันธาตุราชชาดกพร้อมภาษิตว่า...

ถึงแม้เงินตราจะไหลมาดังห่าฝน
ความอยากของคนก็หาอิ่มไม่
กามวิสัยทั้งหลายความสุขแท้จริงมีน้อย
เต็มไปด้วยความทุกข์สารพัด

parson
priest
3.3 ชนะมาร

3.4 บ่อเกิดแห่งทุกข์
monk
3.2 เป็นที่รักของเหล่าเทวดา

buddha
3.1 สิ่งที่พบได้ยาก

       ภิกษุ ๕๐๐ รูป... สนทนากันว่าอะไรเป็นสุขแท้จริงในโลกนี้ ภิกษุทั้งหลายเอ่ยกันแต่เพียงความสุขทางโลกว่าเป็นความสุขแท้จริง พระพุทธเจ้าจึงตรัสภาษิตว่า...

การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายให้เกิดสุข
การแสดงพระสัทธรรมให้เกิดสุข
ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข
ความพยายามของหมู่
ที่พร้อมเพรียงกันให้เกิดสุข
clergyman
3.6 สุขอันแท้จริงคือสิ่งใด ?

       พระอานนท์...อยากทราบเรื่องอุโบสถในพระพุทธเจ้าทั้ง ๗ พระองค์ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร พระพุทธเจ้ากล่าวตอบแล้วจึงตรัสภาษิตว่า...

ไม่ทำความชั่วทุกชนิด
ทำแต่ความดี ทำใจให้ผ่องใส
นี้เป็นคำสอนของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย
cleric
3.8 หัวใจพระพุทธศาสนา

การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
ใครๆ ไม่สามารถจะคำนวณบุญของบุคคลผู้นั้นว่า
“เขาได้บุญประมาณเท่านั้นเท่านี้”
ทุกข์ สุข อยู่ที่ใจ
สำคัญที่ใจ
มหาอานิสงส์ของการพิมพ์หนังสือธรรมะ

       “ ดูก่อนสารีบุตร  นรชนใดมีใจเปี่ยมด้วยศรัทธาได้สร้างหนังสือพระธรรมไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์แก่ชนทั้งหลายได้อ่านได้สดับฟัง จะได้รับอานิสงส์ใหญ่อันประมาณมิได้...
    ดูก่อนสารีบุตร อย่าว่าแต่พระพุทธวจนะตลอดทั้งไตรปิฎกนั้นเลย “แม้อักขระธรรมหนึ่งตัว” เป็นเครื่องหมายเพื่อน้อมนำจิตระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย นำมาซึ่งความเลื่อมใสแก่ผู้ได้พบเห็น เป็นบ่อเกิดให้ประพฤติคุณงามความดีได้...
    ฉะนั้นแล้วจะยังผลให้ผู้สร้างได้เสวยสุขเกษมสิ้นกาลช้านาน  จักได้เสวยราชสมบัติเป็นบรมจักรพรรดิถึง 84,000 กัป ใช่แต่เท่านั้น เมื่อเคลื่อนจากความเป็นจักรพรรดิมาแล้วจะได้เสวยราชสมบัติเป็นพระราชาทรงมหิธานุภาพอีก 9 อสงไขย ต่อแต่นั้นมาก็จะได้เสวยสมบัติในตระกูลต่างๆ เป็นลำดับไปอันมีตระกูล พราหมณมหาศาล ตระกูลเศรษฐี คฤหบดี และภูมิเทวดาอย่างละ 9 อสงไขย ต่อแต่นั้นก็จะได้ไปเสวยสมบัติในฉกามาพจรสวรรค์ 6 ชั้นประณีีตเป็นลำดับขึ้นไปชั้นละ 9 อสงไขย  เมื่อจุติจากเทวโลกแล้วก็จะถือเอากำเนิดในมนุษย์มีกายผุดผ่องโสภาเป็นที่ปฏิพัทธ์รักใคร่ของผู้ได้พบเห็น ทั้งน้ำใจก็สุจริตปราศจากมลทิน อานิสงส์ดังกล่าวมานี้เพราะอำนาจการสร้างอักขระธรรมหนึ่งตัว ฯ”...
พระตถาคต
พุทธภาษิตจากพระโอษฐ์
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เวรย่อมระงับ
หยุดจองเวร
จองเวรจองกรรม
ทะเลาะวิวาท
พญามาร
พ้นเงื้อมมือพญามาร
ทาสกิเลส
คู่ควรแก่การเคารพ
พึงสำเหนียก
ไร้สาระ
ขัดเกลาจิตใจ
ราคะไม่อาจครอบงำ
สำคัญที่ใจ
สำคัญที่ใจ
สำคัญที่ใจ
สำคัญที่ใจ
Copyright (c) 2010 All Rights Reserved.
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
Tel : 034-246644
Mobile : 085-0658236, 089-6726781
Fax : 034-246644
email : 96rangjai@gmail.com
โลโก้เอกอนันต์
    บุคคลหรือหน่วยงานใดสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัด  ห้องสมุด  โรงเรียน  โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์  ทัณฑสถาน ฯ หรือใช้ในโอกาสอันเป็นมงคลในชีวิตท่าน  เช่น วันเกิด   ทำบุญบ้าน  กฐิน  ผ้าป่า  วันขึ้นปีใหม่  งานเกษียณอายุราชการ  งานศพ  สร้างอุทิศส่วนกุศล  สะเดาะเคราะห์  หรือแจกจ่ายในงาน มงคล-อวมงคลต่างๆ
    อนึ่ง  ทางรสำนักพิมพ์มีความยินดีในกุศลเจตนาของท่านผู้มีใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือกล่อมเกลาจิตใจของชาวโลกด้วยกุศโลบายอันพระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญแล้ว ทั้งนี้ ทางสำนักพิมพ์ขอร่วมอนุโมทนาบุญ โดยให้ความสะดวกในด้านบริการในราคาพิเศษและจัดส่งตามรายการสั่ง  ไม่ว่าซื้อน้อย-ซื้อมาก  ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด  ทางสำนักพิมพ์ยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน
       อัคคิทัต...ปุโรหิตของพระเจ้าปเสนทิโกศลได้ออกบวชนอกพระศาสนา สอนศิษย์ทั้งหลายให้ถือเอาภูเขา ป่า อาราม ต้นไม้เป็นสรณะ พระพุทธเจ้าตรัสให้พระโมคคัลลาน์ไปทรมานอัคคิทัตจนละพยศ จากนั้นพระองค์จึงไปสอนให้เลิกยึดถือสิ่งไร้สาระพร้อมตรัสภาษิตว่า...

คนเป็นจำนวนมาก
เมื่อภัยมาถึงตัว
พากันยึดเอาสิ่งต่างๆ เป็นที่พึ่ง อาทิ
ภูเขา ป่าไม้ สวน ต้นไม้และเจดีย์
buddha
3.9 ที่พึ่งที่แท้จริง

    พระอานนท์...ทราบถึงตระกูลที่เกิดของสัตว์ดังนี้คือ ช้างอาชาไนย ย่อมเกิดในตระกูลฉัททันต์หรืออุโบสถ ม้าอาชาไนยย่อมเกิดในตระกูลสินธพหรือวลาหก โคอาชาไนยย่อมเกิดในทักขิณาปถุชนบท แต่พระ     อานนทเถระไม่ทราบที่เกิดของบุรุษอาชาไนย จึงทูลถามปัญหานี้ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตอบว่าบุรุษอาชาไนยจะเกิดในตระกูลขัตติยมหาศาลหรือพราหมณมหาศาลตระกูลใดตระกูลหนึ่งเท่านั้น พร้อมตรัสภาษิตว่า...

บุรษอาชาไนยหาได้ยาก
เขาย่อมไม่เกิดในตระกูลทั่วไป
คนฉลาดเช่นนี้เกิดในตระกูลใด
ตระกูลนั้นย่อมเจริญ
รุ่งเรืองด้วยความสุข
pastor
3.5 บุรุษอาชาไนย

       พระพุทธเจ้า...ได้ให้พระอานนท์ไปเรียกพราหมณ์คนหนึ่งเข้าเฝ้า พราหมณ์เข้ามาแล้วถวายอภิวาทเจดีย์แต่ไม่ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค โดยให้เหตุผลว่า การไหว้เจดีย์เป็นประเพณีเดิมของตระกูล พระพุทธเจ้า ตรัสยกยอพราหมณ์แล้วกล่าวว่า การบูชาเจดีย์ที่ยิ่งกว่านั้นมีอยู่คือ ธาตุ  เจดีย์ ปริโภคเจดีย์และอุทเทสิกเจดีย์ แล้วตรัสภาษิตว่า...
บุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้า
หรือสาวกของพระพุทธเจ้า
ผู้ล่วงพ้นกิเลสเครื่องขวางกั้น
หมดโศก หมดคร่ำครวญ สงบระงับ
ปลอดภัยโดยประการทั้งปวง
clergyman
3.7 บุคคลที่ควรบูชา

พระพุทธเจ้าพระองค์ใด
ไม่มีตัณหาดังตาข่ายอันมีพิษสงร้ายกาจ
พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระสัพพัญญุตญาณหาที่สุดมิได้
ไม่ไปตามทางของกิเลส
แล้วพวกเธอจะนำท่านไปตามทางไหนเล่า
preacher
รู้ชัดดังนี้แล้ว
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ย่อมไม่ยินดีในกามารมณ์แม้ที่เป็นทิพย์
หากแต่ยินดีในทางสิ้นกิเลสตัณหา
preacher
        ขึ้นชื่อว่ากามตัณหานี้เต็มได้ยาก ประดุจมหาสมุทร บัณฑิตทั้งหลายครองราชย์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในมหาทวีปทั้ง ๔ มีทวีปน้อย ๒,๐๐๐ เป็นบริวาร ในเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกา มีมนุษย์เป็นบริวารเท่านั้น ในสถานที่ประทับอยู่ของท้าวสักกะ ๓๖ พระองค์ ในเทวโลกชั้นดาวดึงส์ ไม่สามารถเลยที่จะทำกามตัณหาของตนให้เต็มได้
       ก็เธอเล่าเมื่อไร อาจทำกามตัณหานั้นให้เต็มได้ !
      ธาตุเจดีย์  - เจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระสาวก
  ปริโภคเจดีย์  - เจดีย์ที่บรรจุเครื่องบริขารของพระพุทธเจ้า
อุทเทสิกเจดีย์  - เจดีย์คือ พระพุทธรูป รอยพระพุทธบาท และรูปพระสงฆ์สาวก
ขันติคืออดทน เป็นตบะอย่างยอด
นิพพาน ท่านผู้รู้กล่าวว่าเป็นยอด
ผู้ที่ยังทำร้ายผู้อื่นอยู่ ไม่จัดว่าเป็นบรรพชิต
ผู้ที่ยังเบียดเบียนคนอื่นอยู่ ไม่จัดว่าเป็นสมณะ
ไม่ว่าร้ายใคร ไม่กระทบกระทั่งใคร
ระมัดระวังในปาติโมกข์ บริโภคพอประมาณ
อยู่ในสถานสงัด ฝึกหัดจิตให้สงบ
นี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
อันภูเขา ป่าไม้ สวน ต้นไม้และเจดีย์
นั่นมิใช่ที่พึ่งอันปลอดภัย
นั่นมิใช่ที่พึ่งอันสูงสุด
อาศัยที่พึ่งชนิดนั้นก็ไม่พ้นทุกข์ทั้งปวงได้
ผู้ถึงพระพุทธ พระธรรม
และพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
ย่อมเห็นอริยสัจด้วยปัญญาอันชอบ
คือ ทุกข์, เหตุของทุกข์, ความดับทุกข์
ผู้ถึงพระพุทธ พระธรรม
และพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
ย่อมเห็นอริยสัจด้วยปัญญาอันชอบ
คือ อริยมรรคมีองค์แปด อันเป็นทางดับทุกข์
นั่นแลคือที่พึ่งอันปลอดภัย
นั่นคือที่พึ่งอันสูงสุด
คนเราอาศัยที่พึ่งชนิดนั้น
ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
กลับสู่เมนูหลัก
 
ขึ้นบนสุด
ท่านผู้ที่สนใจต้องการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ
  "เพชรน้ำเอก" เล่ม 1,2,3 
เผยแพร่เป็นวิทยาทาน ติดต่อได้ที่
เณรน้อย
เสบียงบุญ