บุพการีกวีพจน์
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
บุพการีกวีพจน์
พระพุทธองค์ตรัส :
พระมหาคุณบุพการียากทดแทนสูตร
พระคุณพ่อแม่
พระคุณบุพการียากทดแทน
พระคุณบุพการียากทดแทน
พระคุณบุพการียากทดแทน
พระคุณพ่อแม่
ทดแทนคุณบิดามารดา
พระคุณบุพการียากทดแทน
พระคุณบุพการียากทดแทน
พระคุณบุพการียากทดแทน
พระคุณบุพการียากทดแทน
พระคุณบุพการียากทดแทน
พระคุณบุพการียากทดแทน
พระคุณบุพการียากทดแทน
พระคุณพ่อแม่-บิดามารดา
พระคุณพ่อแม่-บิดามารดา
พระคุณพ่อแม่-บิดามารดา
พระคุณพ่อแม่-บิดามารดา
พระคุณพ่อแม่-บิดามารดา
พระคุณพ่อแม่-บิดามารดา
พระคุณพ่อแม่-บิดามารดา
พระคุณพ่อแม่-บิดามารดา
พระคุณพ่อแม่-บิดามารดา
พระคุณพ่อแม่-บิดามารดา
พระคุณพ่อแม่-บิดามารดา
พระคุณพ่อแม่-บิดามารดา
หากผู้ใดจัดพิมพ์เผยแพร่พระสูตรเล่มนี้
ผลอันสุดประมาณจักบังเิกิดแก่คนผู้นั้น
และยังเป็นการอาศัยเหตุปัจจัยแห่งกุศลธรรมนี้ตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบุพการีของเรา
 佛説   父母恩難報經