กำเนิดมหาบุรุษของโลก : พระพุทธเจ้า
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
พระพุทธเจ้า
กำเนิดมหาบุรุษของโลก
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2