ค่ายพุทธบุตร 53 | กิจกรรมเข้าฐาน
ธรรมคือแรงใจ
ค่ายพุทธบุตร
96 ธรรมคือแรงใจ
จิตเดิมแท้ของเรานั้นทุกคนนั้นมาจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์
ชื่อโครงการ :
จัดโดย :
ติดต่อ :
ค่าใช้จ่าย :
พุทธบุตร
ผูกบุญสัมพันธ์ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมเยาวชน
มูลนิธิเมตตาอาทร
085-0658236
ดำเนินการโดยมูลนิธิเมตตาอาทรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
วันแรก...กิจกรรมเข้าฐาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการทำงานและมีส่วนร่วมทำงานเป็นทีม
2. เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
3. เพื่อสร้างความหวังและรอยยิ้ม
4. เสริมสร้างสติปัญญาและไหวพริบใน
5. ที่ขณะประสบกับปัญหา นักเรียนรู้จักการวางแผนและพยายามฝ่าฟันอุปสรรค
6. สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ด่านสามาุมัคคี
ด่านซื่อสัตย์
ด่านบาป
ด่านศีล 5
ด่านปัญญา
ด่านสมาธิ
ด่านละลายอัตตา
ด่านไหวพริบ
ด่านอ่อนน้อม
ด่านบุญกุศล