พุทธวจนะ
สำนักพิมพ์เอกอนันต์บุ๊ค
9/6 ม.1 ต.คลองโยง อ.พุทธทณฑล จ.นครปฐม
โทร. 089-6726781, 081-234-0960
  สร้างเสร็จเมื่อ 3/12/54 
96 ธรรมคือแรงใจ
พุทธวจนะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าใน หนังสือเล่มนี้ ได้คัดลอกมา "พุทธวจนะในธรรมบท"  โดยอาจารย์ เส ฐียรพงษ์ วรรณปก โดยมีเจตนาให้คุณผู้อ่าน ได้ใกล้ชิดคำสอนและนำมาเป็นหลัก เป็นประโยชน์แก่ ชีวิตได้มากขึ้นด้วยพกพาได้ง่าย ชาวพุทธเราจะได้อยู่ ใกล้ๆ พระพุทธเจ้าเสมอ และมีชีวิตที่สงบเย็นขึ้นเมื่อปฏิบัติตามข้อธรรมนี้
กราบขอบคุณอาจารย์ เสฐียรพงษ์ วรรณปก มาในโอกาสนี้ด้วยความเคารพ
ขอให้ชาวพุทธจงมีความสุขในธรรมโดยทั่วกัน
ผู้จัดทำ
พุทธวจนะ 1
เขามีความสุขใจในโลกนี้
มีความสุขใจในโลกหน้า
คนทำดี ย่อมสุขใจในภพทั้งสอง
เมื่อคิดว่าตนได้ทำแต่บุญกุศล
ย่อมสุขใจ
ตายไปเกิดในสุคติภพ
ยิ่งสุขใจยิ่งขึ้น
ถึงจะท่องจำตำราได้น้อย
แต่ประพฤติชอบธรรม
ละราคะโทสะ โมหะได้ รู้แจ้งเห็นจริง
มีจิตหลุดพ้น
ไม่ยึดมั่น ถือมั่น ทั้งปัจจุบันและอนาคต
เขาย่อมได้รับผลที่จะพึงได้จากการบวช
ชนเหล่าใด ผูกใจเจ็บว่า
"มันด่าเรา มันทุบตีเรา
มันเอาชนะเรา มันขโมยของเรา"
เวรของพวกเขา ไม่มีทางระงับได้

ชนเหล่าใด ไม่ผูกใจเจ็บว่า
"มันด่าเรา มันทุบตีเรา
มันเอาชนะเรา มันขโมยของเรา"
เวรของพวกเขาย่อมระงับได้
ผู้ไม่ตกเป็นทาสของความสวยงาม
รู้จักควบคุมการแสดงออก
รู้ประมาณในโภชนาหาร
มีศรัทธา ขยันหมั่นเพียร
มารย่อมกำจัดเขาไม่ได้
เหมือนลมไม่สามารถพัดโค่นภูเขาฉะนั้น
ความไม่ประมาท เป็นทางไปสู่อมตะ
ความประมาท เป็นทางไปสู่ความตาย
ผู้ไม่ประมาท ไม่มีวันตาย
ผู้ประมาท (ถึงมีชีวิตอยู่)
ก็เหมือนคนตายแล้ว

ด้วยความขยัน ด้วยความไม่ประมาท
ด้วยความสำรวมระวัง
และด้วยการเอาชนะใจตนเอง
ด้วยคุณธรรมเหล่านี้แหละ
ผู้มีปัญญาควรสร้างเกาะ (ที่พึ่ง) แก่ตน
ที่ห้วงน้ำ (กิเลส) ไม่สามารถท่วมได้
พวกเธออย่ามัวประมาท
อย่ามัวเอาแต่สนุก
ยินดีในกามคุณอยู่เลย
ผู้ไม่ประมาท
เพ่งพินิจตามเป็นจริงเท่านั้น
จึงจะบรรลุถึงความสุขอันไพบูลย์ได้
เวลาใด บัณฑิต กำจัดความประมาท
ด้วยความไม่ประมาท
เมื่อนั้น เขานับว่าได้ขึ้นสู่
"ปราสาท คือ ปัญญา"
ไร้ความเศร้าโศก
สามารถมองเห็นประชาชนผู้โง่เขลา
ผู้ยังต้องเศร้าโศกอยู่
เหมือนคนยืนบนยอดเขา
มองลงมาเห็นฝูงชนที่ยืนอยู่บนพื้นดินฉะนั้น
จิตดิ้นรน กลับกลอก
ป้องกันยาก ห้ามยาก
คนมีปัญญาสามารถทำให้ตรงได้
เหมือนช่างศรดัดลูกศร

จิตเป็นสภาวะที่เห็นได้ยาก
ละเอียดยิ่งนัก
มักใฝ่ในอารมณ์ตามที่ใคร่
ผู้มีปัญญาจึงควรป้องกันจิตไว้ให้ดี
เพราะจิตที่คุ้มครองดีแล้ว
นำสุขมาให้

อีกไม่นาน ร่างกายนี้
จักปราศจากวิญญาณ
ถูกทอดทิ้ง ทับถมแผ่นดิน
เหมือนท่อนไม้
อันหาประโยชน์มิได้
จิตที่ฝึกฝนผิดทาง
ย่อมทำความเสียหายให้
ยิ่งกว่าศัตรูต่อศัตรู
หรือคนจองเวรต่อคนจองเวร
จะพึงทำให้กันเสียอีก

พุทธวจนะ 2